Aannan harma haadhaa maal of keessaa qabaa?

Aannan harma haadhaa
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/ke21

Sharing is caring!

Aannan harma haadhaa madda soorataa jalqabaa daa’imman reefuu dhalatanii yoo ta’u, nyaata akka coomaa, pirootiinii, kaarbohaayidireetii, albuudotaa fi vaayitaaminii adda addaa of keessaa qaba. Akkasumas wantoota daa’ima tokko infeekshinii irraa eeguuf gargaaran kan akka immunogiloobuuliinii “A” kan of keessaa qabu yoo ta’u, guddinaa fi fayya qabeessa sirna ittisa qaamaa daa’immaniif gumaacha qaba. Aannan harma haadhaa harka caalaan bishaan (80%) yoo tahu, hanga umurii daa’immanii ji’a jahaatti gahaadha. Kanaafuu maatiin daa’imman umurii ji’a jahaa gadiif bishaan dabalataa kennuun barbaachisaa miti.

Advertisements

Aannan harma haadhaa qofa hanga yoomii itti fufuu qabnaa?

  • Aannan harma haadhaa soorata daa’imni tokko ji’oota 6 jalqabaa jireenya isaa keessatti barbaachisu hunda kan of keessaa qabu yoo ta’u, kunis cooma, kaarboohayidireetii, pirootiinii, vaayitaaminii, albuuda, fi bishaan dabalata. 
  • Salphaatti kan daakamuu danda’uu fi gahumsaan qaamni daa’immanii kan itti fayyadamuu danda’anidha.
  •  Aannan harma haadhaa wantoota farra sirna ittisa qaamaa daa’imaa hin bilchaanne guddisan, infeekshinii irraa eegumsa kennan, akkasumas wantoota biroo bullaa’insa nyaataa fi xuuxuu soorata gargaaran of keessaa qaba.
  • Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa (WHO) fi UNICEF ji’oota jahan jalqabaa jireenya daa’imaa aannan harma haadhaa qofa akka sooratan gorsa. 
  • Umurii Ji’a jaha (Guyyoota 180) booda nyaata dabalataa soorata gahaa fi nageenya qabu eegaluu qabu. Kunis sadarkaa soorataa fi aanniisaa daa’ima tokkoof barbaachisu kan aannan harma haadhaa qofti kennuu danda’u olitti isaan barbaachisu itti jalqabudha.

Aannan harma haadhaa akkamiin kuusuu dandeenyaa?

  • Wantootni akka baay’ina aannanii, ho’a kutaa yeroo aannan elmamu, jijjiirama ho’aa qabbaneessituu (Firiijii ykn tallaajjaa) keessatti mul’atu, akkasumas qulqullina naannoo barbaachisoodha. 
  • Aannan harma haadhaa osoo hin elmiin dura harka keenya saamunaa fi bishaaniin akka gaariitti dhiqachuun ni gorfama. Yoo saamunaa fi bishaan hin argamne, qulqulleessituu meeshaa akka alkoolii irratti hundaa’ee fi yoo xiqqaate alkoolii %60 of keessaa qabu fayyadamuun ni gorfama. 
  • Haadholiin aannan harma haadhaa harkaan ykn paampii harkaan ykn elektirikiitiin elmuu danda’u. 
  • Yoo paampii fayyadamtan tahe, qadaaddii paampii fi xuuxxoon qulqulluu ta’uu isaa mirkaneessuu fi sakatta’uun barbaachisaadha. 

Goolaba

Aannan harma haadhaa daa’immaniif nyaata mudaa hin qabne ta’ee kan ilaalamu yoo ta’u, soorata hamma sirrii ta’e kan of keessaa qabuu fi garaacha daa’ima guddachaa jiru, mar’immaan fi sirna qaamaa biroof mijataadha. Hanga daa’imni ji’a 6 guututti harma haadhaa qofa hoosisuun, akkasumas yoo xiqqaate hanga waggaa 2tti nyaata dabalataa waliin itti fufuun ni gorfama.

 

Read more on Breast milk storage and preparation.

Views: 17

Leave a Reply

Related Post