Little Life Docs: Science-Based Child Health Child Health,Nutrition and Diet Aannan sa’aa daa’imman waggaa tokkoo gadiif kennuu ni dandeenyaa?

Aannan sa’aa daa’imman waggaa tokkoo gadiif kennuu ni dandeenyaa?

Aannan
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/nxqg

Sharing is caring!

Qabiyyeen aannan sa’aa maalii?

Aannan sa’aa qabiyyee nyaataa hedduu kan of keessaa qabudha. Qabiyyeewwan kunis bishaan, pirootinii, vaayitaminoota, albuuda akka kaalsiyeemii, cooma fi nyaata aannisaa dabalatu. Pirootiniin gosoota 20 tahan aannan sa’aa keessatti argaman kunis qaama ijaaruuf ni fayyadu. Qabiyyeewwan isa kunis aannan harma haadhaa irra kan adda baasu tahus, pirootiniin aannan sa’aa keessatti argamu daa’imman umurii waggaa 1 gadi jiraniif rakkoo fidu qaba.

Advertisements

Rakkoolee aannan sa’aa daa’imman umurii waggaa 1 gadii irratti qabu maalii?

Qabiyyeewwan aannan sa’aa keessatti argamu kan pirootinii jedhamu kun rakkoolee garaagaraa qaba. Rakkooleen kunis daa’imman umurii waggaa 1 gadii irratti kan mul’atudha. Rakkoo inni guddaan hiri’ina dhiigaa sababa hir’ina aayiraaniin dhufudha. Hir’inni dhiigaa kunis guddina qaamaa fi blchinna sammuu daa’immanii akkasumas dandeettii yaaduu huba. Karaaleen hir’ina dhiigaa keessattuu kan hir’ina aayireen dhufu kunis sababoota armaan gadiini:-

  • Qabiyyee aayiraanii xiqqaa qaba.
  • Dhiiga ijaan hin mul’atne mar’immaan isaanii akka dhiigu taasisa.
  • Kaalsiyeemii fi pirootiniin keessaa jiru aayiraaniin akka hin xuuxamne taasisa; kunis, dhiiguu mar’immanii fida.
Aannan

Aannan sa’aa

Aannan sa’aa daa’immaniif yoom kennuu dandeenyaa?

Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa, akkaadamiin daa’immanii Ameerikaa, dhaabbata nyaata addunyaa, CDC fi qorannooleen adda addaa jedhutti aannan sa’aa umurii daa’imaa waggaa 1 irraa eegalee kennuu dandeenya. Innis sababoota armaan olitti ibsameen wal qabsiisanii kan ibsanidha.

Hangam kennuu dandeenyaa?

  • Guyyaatti hanga finjaala tokko fi walakkaa ykn lamaatti tilmaamuu ol tahuu hin qabu. 
  • Kunis baay’inaan kennuun daa’imni tokko nyaata biraa kan qabiyyee biraa of keessaa qaban dabalataa akka nyaatan qopheessuu waan qabnuufi. 
  • Hedduuminaan kennuun fedhii nyaata biraa nyaachuu isaanii ni xiqqeessas.

Aannan sa’aa daa’immaniif kennuuf of eeggannoo akkamii taasisuu qabnaa?

  • Qulqullinni isa eegamuu qaba.
  • Danfisuu qabna. Sababni isaas carraan jarmootaa fi baakteeriyaa baachuu waan jiruufi.
  • Osoo hin danfisiin kennuu hin qabnu.
  • Wantoota mi’eessituu akka sukkaaraa fi urgeessituuwwan itti makuu hin qabnu.

Views: 52

Leave a Reply

Related Post