Akkaataa Kunuunsa haadha Kangaaroo

Haadha kangaaroo
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/3z1j

Sharing is caring!

Kunuunsa haadha Kaangaroo (KMC) jechuun mala kunuunsa daa’imman yeroo malee dhalataniif kan taasifamu yoo ta’u, daa’imman, yeroo baay’ee haadha, gogaan daa’imaa fi gogaa haadhaa wal tuqsiisuun ofitti maxxansanii qabachuudha. Kaayyoon isaas daa’imaaf ho’a kennuu, harma hoosisuu jajjabeessuu, fi walitti dhufeenya haadha fi daa’ima gidduu jiru guddisuuf kan akeekedha. Waa’ee Kunuunsa Kaangaroo qabxiileen ijoo tokko tokko kunooti. Isaanis:-

Advertisements

Faayidaaleen Kunuunsa haadha Kangaaroo maalii?

Kunuunsi Kaangaroo daa’imman yeroo malee dhalataniifis ta’e haadholii isaaniif faayidaa hedduu akka qabu agarsiifameera. Faayidaawwan isaa keessaa muraasni:

 • Madaallii ho’aa fi kunuunsa ho’a qaamaa fooyyessuu.
 • Jalqabbii fi turtii harma hoosisuu fooyyessuu.
 • Carraa Infeekshiniin qabamuu hir’isuu.
 • Ulfaatina qaamaa dabaluu fi guddina fooyya’aa akka qabaatan gochuu.
 • Bilchinni sammuu akka fooyya’u gochuu.
 • Walitti dhufeenyi haadha fi daa’imaa akkkasumas miira gahumsaa dabaluu.

Akkaataa raawwii Kunuunsa haadha Kangaaroo

 • Kunuunsi Kangaroo hospitaala keessattis tahe, mana dhuunfaa keessatti hojiirra oolchuun ni danda’ama.
 • Turtiin Kunuunsa Kaangaroo haalaa fi fedhii yaalaa daa’imaa irratti hundaa’uun garaagarummaa qabaachuu danda’a.
 • Gareen kunuunsaa, ogeeyyii eegumsa fayyaa dabalatee, Kunuunsi Kaangaroo yoom akka jalqabuu fi hangamiif akka turuu qabu qajeelfama kennuu qabu.
 • Xiyyeeffannaan qorannoo adda durummaan faayidaa haadholii ykn warri da’umsaa Kunuunsa Kaangaroo kennan irratti yoo ta’u, kunuunsitoonni biroo kan akka abbootii, miseensota maatii, fi tola ooltota leenji’anis Kunuunsa Kaangaroo shaakaluu fi kennuu danda’u.
Haadha kangaaroo

Kunuunsa haadha kangaaroo

Barbaachisummaa Kunuunsa haadha Kangaaroo yeroo gabaabaa keessattii

 1. Kunuunsi Kaangaroo hatattamaan jalqabuun fayyaa fi lubbuun jiraachuu daa’imman yeroo malee dhalataniif murteessaadha.
 2. Qorannoon akka agarsiisutti Kunuunsi Kaangaroo hatattamaan daa’imman ulfaatina gadi aanaa qaban irratti dafamee yoo jalqabameefii carraa du’uu isaanii ni hir’isa.
 3. Kunuunsa Kaangaroo dafanii jalqabuu dhiisuun daa’imman yeroo malee dhalatan ykn ulfaatina xiqqaa qaban irratti carraa du’aa dabaluu danda’a.

Gudunfaa

Kunuunsi Kangaaroo daa’imman yeroon hin gahiin dhalataniif baayyee barbaachisaadha. Innis erga dhalatanii guyyaa muraasa keessatti eegalamuufii qaba. Innis daa’immaniif qofa osoo hin taane haadhaafi faayidaa qaba. Haadha qofa osoo hin taane miseensi maatii, abbaa manaa fi kunuunsitoonni biroos kunuunsa Kangaaroo kennuu danda’u. Odeeffannoo dabalataaf ogeessota fayyaa bira deemuuf argachuu ni danda’ama.

Read more about KMC!

Views: 11

Leave a Reply

Related Post