Ameebaa daa’imman irratti

Ameebaa
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/1yiy

Sharing is caring!

Ameebaan, gosa seelii ykn orgaanizimii seelii tokkoo kan dandeettii boca isaa jijjiiruu qabudha; innis adda durummaan kutaa qaama isaa kan tahe “pseudopods” jedhamu dheeressuu fi duubatti deebisuudhaan. Waa’ee Ameebaa daa’imman irratti waan beekuu qabdan keessaa muraasni barreeffama kana keessatti ni argattu.

Advertisements

Infeekshinii fi Daddarbiinsa Ameebaa

Infeekshiniin Ameebaa, kan dhufu maxxantuu seelii tokko qaban kan baayyee xixiqqoo ta’an kanneen yeroo baay’ee “amoebas” jedhamuun beekaman, keessumaa Entamoeba histolytica dhufudha. Maxxantootni kun mar’immaan guddaa keessa kan jiraatan yoo ta’u, bakka bishaan qulqullina hin qabnetti bishaanii faaluu danda’u. Maxxantuun kun kuduraalee fi muduraalee naannoo manca’aanitti bakka boolii namaa akka xaa’ootti itti fayyadamanitti biqilan faaluu danda’a. Dabalataanis harka xuraa’aa namoota dhukkuba kanaan qabaman kanneen harka isaanii yeroo baay’ee ykn sirritti hin dhiqanne irraa daddarbuu danda’a.

Ameebaa

Ameebaa daa’imman irratti

Mallattoolee Ameebaa

Yeroo baay’ee maxxantuun infeekshinii ameebaa fidu mallattoo tokkollee, osoo hin uumiin mar’immaan guddaa nama tokkoo keessa jiraachuu danda’u. Haa ta’u malee mallattoolee akka garaa kaasaa, garaa ciniinnaa fi ulfaatina qaamaa hir’isuu fiduu danda’a. Akkasumas gara qaamolee biroo kan akka Tiruu, sombaa fi sammuutti deemuu danda’a.

Yaala isaa

  • Infeekshiniin Ameebaa yoo shakkame yaala fayyaa argachuun barbaachisaadha. 
  • Ogeessi eegumsa fayyaa saamuda sagaraa gaafachuun argama maxxantuu ilaaluu danda’a. 
  • Wal’aansi qoricha infeekshinii qulqulleessuu fudhachuun barbaachisaadha. 

Akkaata ittisa Ameebaa daa’imman irratti

Read more on “Jiyaardiyaa daa’imman irratti

Views: 30

Leave a Reply

Related Post