Bishaan sammuu keessa kuufamuu jechuun maalii?

Bishaan sammuu keessa kuufamuu
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/sy0w

Sharing is caring!

Advertisements

“Haayidirooseefaalaas”, yeroo baay’ee “bishaan sammuu keessa kuufamuu” jedhamuun kan beekamu, yeroo dhangala’aan sammuu ventirikilii fi wiirtuu dugdaa (CSF) keessa jiru hanga isaa ol tahee kuufamudha. Rakkoon kun ka’umsa dhalootaan ykn erga dhalatanii booda kan danda’u yoo ta’u, rakkoolee mudachuu danda’an ittisuuf of yaala sirrii barbaada.

Sababootni fi gosti bishaan sammuu keessa kuufamuu maalii?

 1. Kan dhalootaan dhufu: Yeroo dhalatan kan argamu yoo ta’u, innis sababa dhukkuba haadholii yeroo ulfaa, dhibee maatii irraa dhaalameen, uumamaan cufaa tahee uumamuu kutaa sammuu keessaa dhangalahaa daddabarsitu ykn wiirtuun dugdaa uumamaan guutummaatti cufamuu dhabuu fi infeekshinii haadha irraa gara daa’imaa karaa hidha handuuraa darbu irraa kan ka’e ta’uu danda’a.
 2. Erga dhalatanii booda kan dhufu: Inni kun yeroo dhalatan ykn booda sababa miidhaan, infeekshinii sammuu fi wiirtuu dugdaatti, ujummoo dhiigaa sammuu keessatti dho’e irraa dhiiguu, miidhaa mataa cimaa, kaanserii sammuu irraa kan ka’e uumamuu danda’a.

Mallattoolee bishaan sammuu keessa kuufamuu maalii?

 • Mataa dhukkubbii
 • Yeroo deeman madaala sirrii qabaachuu dhabuu
 • Buqqeen mataa haala hin eegamneen dabaluu
 • Ija gara olii haala hin eegamneen mul’achuu
 • Buqqeen mataa yeroo tuttuqamu lallaafuu.
Bishaan sammuu keessa kuufamuu

Bishaan sammuu keessa kuufamuu

Yaala barbaachisu

 1. Mana yaalaa geessuun qorannoon booda tuubii dhangalaa sammuu keessaa daddabarsu galchisiisuu. Innis gara kutaa garaa ykn kutaa Onnee gara mirgaa galchuudha.

Rakkooleee dhibee kanaan wal qabatan

 • Madaallii sirrii yeroo deemsaa dhabuu
 • Dabaluu dhiiga sammuu keessaa
 • Infeekshinii sammuu yaala boodaa

Goolaba

Xumura irratti, haayidirookeefaalesiin daa’imman irratti haala walxaxaa xiyyeeffannoo of eeggannoo fi kunuunsa fayyaa addaa barbaadudha. Sababoota, mallattoolee fi yaaliiwwan jiran hubachuun maatii fi kunuunsitoonni daa’imman haala kanaan miidhamaniif deeggarsa hundarra gaarii ta’e kennuun barbaachisaa dha.

Views: 12

Leave a Reply

Related Post