Little Life Docs: Science-Based Child Health Child Health,Health Promotion,Parenting Tips,Safety and First Aid Bishaaniin liqimfamuu daa’immanii akkamiin hambisuu dandeenyaa?

Bishaaniin liqimfamuu daa’immanii akkamiin hambisuu dandeenyaa?

Bishaaniin liqimfamuu daa’immanii hambisuu
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/jda7

Sharing is caring!

Qajeelfama maatiin beekuu qaban

Ganni yeroo dhihaatu maatiin hedduun yeroo bishaan kuufamaa bira, qarqara galaanaa ykn naannoo bishaanitti dabarsuudhaaf hawwii guddaan ni eeggatu. Sochiiwwan kun madda gammachuu fi boqonnaa ta’uu kan danda’an ta’us, maatiin balaa bishaaniin liqimfamuu wajjin walqabatee dhufuu danda’u, keessumaa daa’imman xixiqqoo irratti beekuun barbaachisaa dha. Liqimfamuun daa’immanii akka tasaa du’aaf sababa guddaa ta’us, beekumsaa fi of eeggannoo sirrii ta’een garuu ittifamuu danda’a. Barreeffama kana keessatti gorsaa fi tooftaalee barbaachisoo akkaataa maatiin bishaaniin liqimfamuu daa’immanii hambisuu dandahu ni ilaalla.

Advertisements

Hordoffiin mala furtuudha

 • Bishaaniin liqimfamuu ittisuuf tarkaanfiiwwan murteessoo ta’an keessaa tokko daa’imman naannoo bishaanii jiran yeroo hunda, dammaqinaan hordofuudha. Daa’imni tokko bishaan keessa seenuuf sekondii muraasa qofa waan fudhatuuf, maaatiin yeroo hunda yeroo bishaanitti dhihoo jiran daa’imman isaanii sirriitti hordofuun murteessaadha. 
 • Ga’eessotni itti gaafatamummaa fudhatanis meeshaalee yaada namaa hatan kan akka bilbila, kitaaba ykn haasawa dabalatee yeroo qarqara bishaanii daa’imman waliin jiranitti irraa fagaachuun dammaqinaan hordofuu barbaachisa. 
 • Yeroo baayʼee bishaaniin liqimfamuun osoo hin eegamne yoo tahu, sekondii muraasa keessattis taʼuu akka dandaʼu hubachuu barbaachisa.

Akkaataa of eeggannoo nageenyummaa Bishaanii daa’imman barsiisuu

 • Daa’imman waa’ee nageenyummaa bishaanii umurii xiqqummaa isaanii irraa kaasee barsiisuun bishaaniin liqimfamuu ittisuuf waan barbaachisaa ta’edha
 • Daa’imman bishaan daakuu akka baran gochuu, akkasumas bishaan keessatti mijataa fi ofitti amanamummaa akka qabaatan taasisuudha. 
 • Balaa naannoo bishaan kuufameeru fiiguu, bishaan hin fageenya isaa hin beeknetti utaaluu fi barbaachisummaa yeroo bidiruu oofan ykn ispoortii bishaanii irratti hirmaatan jaakkeettii lubbuu baraaruu fayyadamuu daa’imman barsiisuu qabna. 
 • Dabalataanis, Daa’imman gonkumaa kophaa isaanii bishaan akka hin daakne fi yeroo hunda hiriyyaa qabaachuu akka qaban barsiisaa.
Bishaaniin liqimfamuu daa’immanii hambisuu

Bishaaniin liqimfamuu daa’immanii hambisuu

Bishaan kuufamaa fi madda bishaanii nageenya qabu ijaaruu

 • Yoo mana keessatti bishaan kuufamaa qabaattan, dallaa ofumaan cufamuu danda’uun ijaaruun murteessaadha. 
 • Dabalataanis, alarmii bishaan kuufamaa kan namni tokko naannoo sana yoo seene si akeekkachiisuu danda’u fe’uu barbaachisa. 
 • Meeshaalee mana keessatti bishaan ittiin kuufnu hunda, kan akka baaldii battalumatti erga fayyadamtanii booda duwwaa godhaa, sababiin isaas daa’imman xixiqqoo bishaan hanga inchii tokkoo xiqqaa ta’e keessatti liqimfamuu danda’u. 
 • Of eeggannoowwan kana gochuudhaan, balaa akka tasaa mooraa duubaa ofii keessanii keessatti bishaaniin liqimfamuu daa’immanii haala gaariin hambisuu dandeessu.

Yeroo muddamaatiif of qopheessuu

 • Tarkaanfiiwwan ittisaa hundarra gaarii ta’an yoo jiraatanillee balaan mudachuu danda’a. 
 • Maatiin “CPR” fi gargaarsa jalqabaa bu’uuraa barachuudhaan haala hatattamaa bishaaniin walqabatee dhufuuf qophaa’uun barbaachisaa dha. 
 • Taatee bishaaniin liqimfamuu yoo mudate akkamitti deebii saffisaa fi bu’a qabeessa ta’e akka kenninu beekuun lubbuu daa’immanii baraaruuf barbaachisaadha.

Miseensota maatii daa’immanii biroo barsiisuu

Dhuma irrattis, maatiin odeeffannoo kana kunuunsitoota biroo, miseensota maatii fi hiriyoota isaaniif qooduun barbaachisaa dha. Barbaachisummaa nageenya bishaanii fi ittisa bishaaniin liqimfamuu irratti hubannoo uumuudhaan hawaasa deeggarsaa fi dammaqina naannoo daa’immanii fi sochii bishaanii uumuu dandeenya.

Goolaba

Xumura irratti, of eeggannoo fi hubannoo sirrii ta’een, maatiin balaa bishaaniin liqimfamuu daa’immanii irratti mul’atu haalaan hambisuu danda’u. Hordoffii yeroo hunda dursa kennuudhaan, nageenya bishaanii barsiisuudhaan, qaqqabummaa bishaan kuufamaa mirkaneessuudhaan, balaa tasaatiif qophaa’uudhaan, fi hubannoo babal’isuudhaan, daa’imman keenya xixiqqoo balaa hin barbaachifne osoo hin uumamne, akka bishaanitti gammadan haala nageenya qabu uumuu dandeenya.

Read more on “Gargaarsa jalqabaa daa’imman dhibee gaggabdoo qabaniif godhamu

Views: 8

Leave a Reply

Related Post