Category: Infeekshinii

Ilbiisotaan ciniinamuu Daa’immanii

Ilbiisotaan ciniinamuu Daa’immanii: waan maatiin mana keessatti gochuu qabuIlbiisotaan ciniinamuu Daa’immanii: waan maatiin mana keessatti gochuu qabu

Ilbiisotaan ciniinamuu daa’immanii irratti mul’achuu danda’a. Ciniinnaan ilbiisotaa irra caalaan miidhaa kan hin qabnee fi yeroodhaaf miira namatti hin tolle kan fidu ta’us, balaa dhufuu danda’u beekuu fi akkaataa itti

dhibee Onnee Rihuumaatikii

Hariiroon Infeekshinii Toonsilii fi dhibee Onnee Rihuumaatikii maalii?Hariiroon Infeekshinii Toonsilii fi dhibee Onnee Rihuumaatikii maalii?

Infeekshiniin Toonsilii sababa infeekshinii baakteeriyaan dhufu yoo ta’u, daa’imman irratti kulkulfannaa Ujummoolee kutaa Onnee fiduu fi booda irra dhibee Onnee Rihuumaatikii daa’imman irratti dhufuuf sababa guddaa tahedha. Dhibee Onnee Rihuumaatikii