Category: Mental Health

Addressing childhood anxiety, depression, and promoting emotional well-being.

rakkoo fayyaa daawun siindiramii waliin wal qabatan

Rakkoo fayyaa daawun siindiramii waliin walqabatanRakkoo fayyaa daawun siindiramii waliin walqabatan

Daawun Siindiramii rakkoo jeneetiksii sababa kooppii dabalataa kiroomozoomii 21 jiraachuu isaatiin dhufudha. Mallattoowwanii fi dhimmoonni rakkoo fayyaa Daawun Siindiramii waliin walqabatan daa’imman irraa gara daa’immaniitti garaagarummaa qabaachuu kan danda’an ta’us,

Gargaarsa jalqabaa

Gargaarsa jalqabaa Daa’imman dhibee Gaggabdoo qabaniif: waan maatiin beekuu qabuGargaarsa jalqabaa Daa’imman dhibee Gaggabdoo qabaniif: waan maatiin beekuu qabu

Dhibeen gaggabdoo rakkoo fayyaa daa’imman hedduu addunyaa irratti mul’atu yoo ta’u, Dhibee gaggabdoo to’achuuf qophaa’uun daa’ima dhukkuba kana qaban kunuunsuuf waan murteessaadha. Akka maatiitti tarkaanfiiwwan gargaarsa jalqabaa sirrii ta’an beekuun

Dhibee gaggabdoo

Dhibee Gaggabdoo daa’immanii yaaluun ni dandahamaa?Dhibee Gaggabdoo daa’immanii yaaluun ni dandahamaa?

Eeyee! Yaaluun ni danda’ama. Yaalli dhibee gaggabdoo daa’immanii kunis kan kennamu hakiima daa’imaatiini.  Yaalli kunis kanneen armaan gadii irratti hundaa’uun murtaa’a. Isaanis:- Umurii daa’ima keessanii fi fayyaa waliigalaa.  Gosa gaggabdoo.