Category: Nutrition and Diet

Articles on balanced diets, essential nutrients for different age groups, and managing food allergies.

Haala boolii baasuu daa’imman reefu dhalatanii

Haala boolii baasuu daa’imman reefu dhalatanii: waan maatiin beekuu qabanHaala boolii baasuu daa’imman reefu dhalatanii: waan maatiin beekuu qaban

Haali boolii baasuu daa’imman reefuu dhalatanii umurii isaanii, nyaataa isaanii fi garaagarummaa dhuunfaa isaanii dabalatee wantoota adda addaa irratti hundaa’uun garaagarummaa qabaachuu danda’a. Barreeffamni kuni waayee haala boolii baasuu daa’imman

nyaata daa’immanii

Qajeelfama nyaata daa’immanii: umurii daa’immanii irratti hundaahuunQajeelfama nyaata daa’immanii: umurii daa’immanii irratti hundaahuun

Akka dhaabbatni fayyaa addunyaa fi qorannooleen adda addaa ibsan irratti hundaa’uun qajeelfama nyaata daa’immanii hubachuun barbaachisaadha. Qajeelfamni kunis maatiifis tahe daa’immaniif faayidaa hedduu qaba. Umurii hanga ji’a jahaa Daa’imman dhalatanii

Nyaata daa'immanii

Nyaata Daa’imman waggaa lamaa gadiif: Qajeelfama maatii daa’immaniifNyaata Daa’imman waggaa lamaa gadiif: Qajeelfama maatii daa’immaniif

1. Harma Hoosisuu fi Foormulaa Nyaachisuu Harma hoosisuu: Aannan harmaa soorata daa’immaniif isa filatamaa fi jalqabaati. Soorata barbaachisoo, farra qaama halagaa fi inzaayimoota sirna ittisa qaamaa daa’imaa fi guddina waliigalaa