Category: Vaccination

Information on the importance of vaccines, schedules, and addressing common concerns.

Vaayiraasii Tiruu B

Haati tokko Vaayirasii Tiruu “B” yoo qabaatte daa’ima dhalatuuf maaltu barbaachisaa?Haati tokko Vaayirasii Tiruu “B” yoo qabaatte daa’ima dhalatuuf maaltu barbaachisaa?

Vaayiraasii Tiruu “B” (HBV) Daa’imni tokko sababa infeekshinii haadhatiin vaayiraasii Tiruu “B” (HBV)f yeroo saaxilamu fayyaa daa’imaa irratti balaa guddaa fida. Madinummaan saaxilamummaa boodaa hir’isu yoo hin kennamiin hafe, daa’imman