Little Life Docs: Science-Based Child Health Child Health,Health Promotion,Parenting Tips Daa’ima dhiiraa tokkoof dhaqna qabaan yoo godhamuu qabaa?

Daa’ima dhiiraa tokkoof dhaqna qabaan yoo godhamuu qabaa?

Dhaqna qabaa
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/l5xy

Sharing is caring!

Advertisements

Dhaqna qabaan maalii?

Dhaqna qabaan adeemsa baqaqsanii hodhuu yoo ta’u, gogaa qaama saalaa, tishuu mataa qaama saalaa uwwisu (glans) yeroo muramudha. Waaʼee dhaqna qabaa daa’immanii qabxiiwwan ijoon tokko tokko ni jiru. Isaanis: 

  1. “Yoom raawwatamuu qabaa”:- Dhaqna qabaan yeroo baay’ee guyyoota 10 jalqabaa jireenya daa’imaa keessatti raawwatama.
  2. “Eenyu dalaguu akka qabu”:- Dhaqna qabaa daa’immanii mana yaalaatti hakiima baqaqsanii yaaluun taasifamuu qaba. Namoota aadaa biratti kan gaggeeffamu balaa biraaf daa’imman saaxila. Innis dhiiguu irraa hanga du’aatti tahuu mala.  
Dhaqna qabaa

Dhaqna qabaa daa’immanii

Kunuunsa dhaqna qabaa booda taasifamuu qabu

  1. “Qulqulleessuu”: qulqullina naannoo qaama saalaa eeguu, hanga fayyutti daayipparii itti kaahuu dhiisuu, fi dibata akka vaaziliinii dibuu fa’a dabalata.
  2. “Rakkoolee dhaqna qabaa waliin wal qabatan hordofuu”: dhaqna qabaa booda xiqqoo dhiita’uun waanuma jiruudha, xiqqoo xiqqoos dhiiguu mala. Haa ta’u malee, dhiiguu walitti fufinsa qabu, malaa gochachuu, naannoo sun kan duraa irra diimachuun ho’inni isaas yoo dabale ogeessa fayyaa bira geessuun agarsiisuun barbaachisaadha.

Faayidaan dhaqna qabaa maalii?

  • Carraa infeekshinii hir’isuudha. 
  • Dhaqna qabaan dhiiraa carraa dhiironni karaa walqunnamtii saalaatiin HIV’n qabamuu isaanii %60 hir’isa.

Gudunfaa

Dhaqna qabaan daa’immanii hakiima baqaqsanii yaaluun taasifamuu qaba. Carraa infeekshinii hir’isuu keessatti, dhaqna qabaan gahee mataa isaa qaba. Rakkooleen akka dhiiguu, guyyoota muraasa booda malaan baasuu, fincaan fincaa’uuf rakkachuun dhaqna qabaa booda daa’imman irratti hordofuu barbaachisa. Yoo jiraates dafanii hakiima ofii bira geessuun mariisisuun barbaachisaadha.

Views: 25

Leave a Reply

Related Post

Talaalii

Talaalliin maalii?Talaalliin maalii?

Talaalliin kunuunsa ittisaa fayyaa daa’immaniif kennaman keessaa isa murteessaadha.  Talaalliin daa’immaniif faayidaa akka ittisa dhukkuboota ciccimoo ykn dhukkuba lubbuu namaa balaa irra buusuu danda’an irraa eeguuf, tatamsa’ina infeekshinii ittisuuf, akkasumas