Daa’imman Gurra isaanii maaliif harkisuu?

gurra harkisuu
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/eujj

Sharing is caring!

Advertisements

Daa’imman sababoota adda addaatiin gurra isaanii harkisuu danda’u. Daa’imman maaliif gurra isaanii akka harkisan sababootni tahuu danda’an tokko tokko kunooti.

Sababootni daa’imman gurra isaanii harkisanii maal fa’aa?

 1. Kutaa qaama isaa yeroo abuuruu eegalanitti:- Daa’imman yeroo baay’ee qaama isaanii abuuruuf qaama ofii isaaniitti gurra isaanii harkisu ykn tuttuqu. Amalli kun waan nagaa baratame yoo ta’u, akkaataa walii galaatti umurii ji’a 4 hanga 12 gidduutti kan mul’atudha.
 2. Of tasgabbeessuuf/sossobuuf kan taasisanidha:- Gurraa harkisuun daa’immaniif mala of tasgabbeessuu ta’uu danda’a. Akkuma Qub-guddaa harkaa xuuxuu fayyadaman, gurra isaanii tuttuquun miira boqonnaa argachuuf harkisuu dandaʼu.
 3. Hooqsisuu ykn kulkulfannaa gurra keessaa:- Daa’imman yoo keessoon gurraa madaa’u ykn hooqsisuunisaan mudate gurra isaanii harkisuu danda’u. Kunis wantoota alarjii qaban, haftee saamunaa ykn guurii gurraa (Ear wax) irraa kan ka’e ta’uu danda’a.
 4. Miira hin tolle Ilkaan baasuun wal qabatu:- Walitti dhufeenyi sirrii ilkaan baasuu fi gurra harkisuu gidduu jiru ifa ta’uu baatus yeroo baayyee ilkaan baasuun gurra harkisuu wajjin kan walqabata. Daa’imman tokko tokko sababa ilkaan ba’uun gurra isaanii keessatti dhukkubbiin salphaan isaan mudachuu danda’a, kunis gurra isaanii akka harkisan taasisuu danda’a.
 5. Guuriin gurraa baay’achuu:- guuriin gurraa keessoo gurraa keessatti kuufamuunis amala kanaaf gumaachuu danda’a.
 6. Infeekshinii keessoo gurraa:- Gurraa harkisuun mallattoolee biroo kan akka ho’a qaamaa, boo’ichi dabaluu, dhukkubbii gurraa ykn mallattoo dhukkubaa yoo ta’e, dhimma cimaa kan akka infeekshinii gurraa agarsiisuu akka danda’u hubachuun barbaachisaadha. Haala akkanaa keessatti qorannoo fi yaala sirrii ta’e argachuuf ogeessa eegumsa fayyaa mariisisuun barbaachisaadha.
gurra harkisuu

sababoota gurra harkisuu daa’imman irratti

Daa’imman gurra harkisuu yoo itti fufan maal gochuu qabnaa?

 • Mana yaalaa geessuun hakiima agarsiisuu.
 • Yaada kennamu sirriitti hordofuun kennuu.
 • Mallattoolee akka mala’uu gurraa, gubaa qamaa fi ol deebisuu irratti hordofuu.
 • Qaama halagaa gurra isaanii keessa akka hin galchine dhorkuu
 • Qulqullina isaanii eeguu fa’a.

Views: 22

Leave a Reply

Related Post