Little Life Docs: Science-Based Child Health Child Health,Health Promotion,Parenting Tips Daa’imman guyyaatti sa’aatii meeqaaf hirriba rafuu qabuu?

Daa’imman guyyaatti sa’aatii meeqaaf hirriba rafuu qabuu?

Hirriba fayyaa qabeessa fi daa’imman
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/ud6t

Sharing is caring!

Hirriba fayyaa qabeessa fi daa’imman

Akka dhaabbatni fayyaa addunyaas tahe akkaadaamiin daa’immanii Ameerikaa ibsutti, guddinaa fi fayyaa daa’immaniif hirriba fayyaa qabeessa rafuun barbaachisaadha. Turtiin hirriba rafuu daa’immanii kunis umuurii isaanii irratti hundaa’a. Akkuma umuriin isaanii dabalaa deemeen turtiin hirriba isaanii hir’achaa deema. Barreeffama kana keessatti waayee daa’imman guyyaatti sa’aatii meeqaaf hirriba rafuu qabuu kan jedhuuf deebii argattu.

Turtii hirriba fayyaa qabeessa umurii daa’immanii irratti hundaa’uun

Turtiin hirriba rafuu daa’immanii kunis umuurii isaanii irratti hundaa’a. Akkuma umuriin isaanii dabalaa deemeen turtiin hirriba isaanii hir’achaa deema. 

Advertisements

Gabatee-1: Turtii daa’imman guyyaatti rafuu qaban

Umurii daa’immanii

Sa’aatii rafuu qaban

Baatii 0–3 

Sa’aatii 14–17

Baatii 4-11

Sa’aatii 12-16

Waggaa 1–2 

Sa’aatii 11–14

Waggaa 3–4 

Sa’aatii 10–13 

Waggaa 5-13

Sa’aatii 9-11

Waggaa 14-17

Sa’aatii 8-10

Faayidaa Hirriba gahaa rafuun fayyaa Daa’immaniif Qabu

  1. Fayyaa Qaamaa fi Sammuu: qaamni fi seelotni isaanii akka of haaromsuuf gargaara.
  2. Nageenyummaa Miiraa ni cimsa
  3. Sirna Ittisa qaamaa fi Fayyaa ni cimsa: kunis dandeettii qaamni keenya dhukkuba of irraa dhorkuu ni cimsa.
  4. Dandeettii hubachuu fi barachuu ni dabala.
Daa’imman guyyaatti sa'aatii meeqaaf hirriba rafuu qabuu?

Daa’imman guyyaatti sa’aatii meeqaaf hirriba rafuu qabuu?

Goolaba 

Walumaagalatti, hirribni fayya qabeessa ta’e fayyaa qaamaa fi sammuu daa’immanii, fayyaa miiraa, sirna ittisa qaamaa, hojii hubannoo fi guddina waliigalaa daa’immaniif murteessaadha. Milkaa’inaafi fayyaa isaaniif waan barbaachisaa ta’edha.

Read more on “Balanced diet for Kids.

Views: 15

Leave a Reply

Related Post

በዳይፐር የሚመጣ የቆዳ መቆጣት

በዳይፐር የሚመጣ የቆዳ መቆጣት ወይም ሽፍታ (Diaper Dermatitis) ምንድነው?በዳይፐር የሚመጣ የቆዳ መቆጣት ወይም ሽፍታ (Diaper Dermatitis) ምንድነው?

በዳይፐር የሚመጣ የቆዳ መቆጣት ወይም ሽፍታ፣  በጨቅላ ወሸፃናት እንዲሁም ታዳጊዎች ላይ የሚከሰት በጣም የተለመደ የቆዳ ሽፍታ ሲሆን ይህም ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው ከዳይፐር ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ባላቸው የውጨኛው የቆዳ ክፍሎች  ላይ