Daa’imman harma hoosisuu: waan haati beekuu qabdu

Harma hoosisuu
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/panf

Sharing is caring!

Advertisements

Daa’imman reefu dhalatan kunuunsuuf waa’ee harma hoosisuu beekuun waan murteessaadha. Qabxiilee ijoo waan haati tokko beekuu qabdu tokko tokko kanneen armaan gadiiti.

Guyyaatti yeroo meeqa harma hoosisuu akka qabdu

Harma hoosisuu

Daa’imman harma hoosisuu

Mallattoolee milkaa’uu harma hoosisuu 

  • Daa’imni keessan haala bu’a qabeessa ta’een harma hodhaa jiraachuu isaanii adda baasuu kan dandeessan yoo daa’imni keessan yeroo harma hodhutti liqimsuu isaanii argitu fi dhaga’uu dandeessan. 
  • Dabalataanis, daa’imni keessan erga harma hodheen booda kan quufeeru fakkaachuu qabu; kana jechuun osuma hodhanii hirriba rafuu eegalu.
  • Akkasumas ulfaatina qaamaa dabalaa jiraachuu qabu.

Turtii harma hoosisuu

  • Yoo xiqqaate ji’oota 12 jalqabaa fi sana booda hamma barbaaddanitti daa’ima keessan harma hoosisuu itti fufuu akka qabdan ni gorfama. 
  • Harma hoosisuun faayidaalee garagaraa haadhaa fi daa’immaniif kan qabudha. Isaanis guddinaa fi bilchina daa’imaa deggeruu dabalatee, carraa haati haalawwan fayyaa tokko tokkoof saaxilamuu ishee ni hir’isa. 
  • Akkasumas haadha fi daa’ima gidduutti walitti dhufeenya miiraa cimaa uumuu dabalatee faayidaa hedduu qaba.

Yeroo Harma Hoosistutti deeggarsa barbaachisan 

Goolaba

Walumaagalatti, harma hoosisuun daa’imman xixiqqoo soorata guddinaa fi bilchina fayyaa qabeessaaf isaan barbaachisu akka argatan karaa uumamaa fi barbaachisaa ta’eedha. Imala harma hoosisuu milkaa’aa ta’e mirkaneessuuf deeggarsa fi odeeffannoo gahaa argachuun barbaachisaa dha.

Views: 31

Leave a Reply

Related Post