Daa’imman maaliif fedhii nyaata dhabuu dandahuu?

Fedhii nyaataa dhabuu
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/cjrq

Sharing is caring!

Advertisements

Fedhii nyaataa dhabuu daa’imman irratti sababoota adda addaatiin dhufuu danda’a. Sababoonni beekamoo ta’an tokko tokko kunooti. 

 1. Haala guddina daa’immanii:– Keessattuu umurii waggaa 1-3 gidduu bal’inaan mul’ata.
 2. Raammoolee mar’immaanii (Intestinal parasitosis)
 3. Goginsa garaa
 4. Miira dhamdhamuu gadi bu’uu fi dhamdhama fedhan qofa filachuu.
 5. Dhibee garaagaraa: dhibee garaagaraa mallattoolee akka madaa’uu afaan keessaa, ho’a qaamaa, lolloocca’uu, ol deebisuu qaban.
 6. Rakkoo Xiin-sammuu:- jeeqamuu maatii, maatiin dheekkamuu fi nyaata garaagaraa dhamdhamuuf sodaachuu fa’a.

Fedhii nyaataa daa’immanii fooyyessuuf maal gochuu qabnaa?

 1. Filannoo nyaataa sirrii: isaanis nyaata  akka fuduraalee, kuduraalee, fi cooma fi pirootiinii qabanidha.
 2. Sochii qaamaa akka dalagan jajjabeessuu: fiiguu, utaaluu, shubbisuu, fi bishaan daakuu fa’a.
 3. Yeroo nyaatni dhiyaatutti yeroo bashannansiisaa akka tahu mijeessuu.
 4. Yeroo nyaachisnutti xixiqqeessuun fi irra deddeebbiin kennuu.
 5. Nyaata gosa garaagaraa qaban dhiheessuu.
 6. Humnaan nyaachisuu irraa fagaachuu fa’a.

Gudunfaa

Fedhii nyaataa dhabuu daa’ima keessanii ilaalchisee yaaddoo yoo qabaattan ykn yeroo dheeraaf yoo itti fufe, qorannoo fi qajeelfama dabalataaf ogeessa fayyaa mariisisuun ni barbaachisaadha.

Views: 21

Leave a Reply

Related Post