Daa’imman reefuu dhalatan sagaraa yoom baasuu qabuu?

Daa’imman reefuu dhalatan keessatti sagaraa jalqabaa
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/8z07

Sharing is caring!

Daa’imman reefuu dhalatan keessatti sagaraa jalqabaa, kan “meekooniyeemii” jedhamuun beekamu harkifachuun ykn yeroo isaatti baasuu dhabuun maatiif yaaddoo ta’uu kan danda’udha. Barreeffama kana keessatti daa’imman reefu dhalatan keessatti sagaraa jalqabaa yoom baasuu akka qaban, sababoota yeroo isaa eeganii baasuu dhabuu, fi gorsa dabalataa ni argattu.

Advertisements

Daa’imman reefu dhalatan sagaraa yoom akka baasuu qaban

Daa’imman reefuu dhalatan keessatti sagaraa jalqabaa

Daa’imman reefuu dhalatan keessatti sagaraa jalqabaa

Mallattoo maatii yaaddessuu dandahan

 

Sababoota yeroo eeganii sagaraa baasuu dhabuu daa’imman reefu dhalatanii

  • Qaawwi bobbaa osoo hin banamiin uumamuu
  • Rakkoo Narvii mar’immaanii (Hirschsprung diseases) 
  • Micciiramuu mar’immanii fi kkkf.

Wantoota taasisuu qabnu

  1. Guyyaa daa’imni dhalate rakkoo uumamaan banamuu dhabuu qaawwa bobbaa daa’immanii jiraachuu fi jiraachuu dhabuu addaa baafachuu. Kunis osoo mana yaalaa keessaa hin bahiin dursinee ogeessotni fayyaa akka ilaalan taasisuu.
  2. Dhalatanii sa’aatii 48 keessatti sagaraa yoo baasuu dhaban mana yaalaa geessuun hakiima ofii marii’achuu.
  3. Mallattoolee dangamuu mar’immaanii irratti hordofuu fi yaaddoo yoo qabaattan ogeessa fayyaa mariisisuu fa’a.

Views: 14

Leave a Reply

Related Post