Daa’imman yoom ilkaan baasuu dandahuu?

Ilkaan baasuu
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/pmpr

Sharing is caring!

Ilkaan baasuun adeemsa uumamaa guddina daa’immaniin wal qabatanidha. Giddu galeessaan umriin daa’imman ilkaan baasuu jalqaban naannoo ji’a 6 yoo ta’u, garuu daa’ima irraa gara daa’imaatti garaagarummaa qabaachuu danda’a.  Daa’imman tokko tokko ji’a 3 irraa eegalanii ilkaan baasuu kan jalqaban yoo ta’u, kaan ammoo hanga naannoo ji’a 12tti jalqabuu dhiisuu danda’u.  Daa’imni hundi adda akka ta’e yaadachuun barbaachisaadha. Yoo waa’ee yeroo ilkaan daa’ima keessanii baafachuu irratti yaaddoo qabaattan, yeroo hunda ogeessa daa’immanii keessan mariisisuun gaariidha.

Advertisements

Mallattoolee ilkaan baasuu daa’immanii maalii?

Mallattooleen ilkaan baasuu daa’iman irratti adda addaa waliin ta’uu danda’a. Mallattoolee ilkaan baasuu wajjin walqabatan tokko tokko kunooti:

  •  “Miira dhikkifachuu foon ilkaanii fi Ciniinuu baay’isuu”:Daa’imman miira dhikkifachuu foon ilkaanii ilkaan baafachuun dhufu salphisuuf meeshaalee, quba, harma haadhaa ciniinuu danda’u.  Al takka takka meeshaalee taphaa akka ciniinani gochuun miira kana tasgabbeessuuf gargaaruu danda’a. Garuu of eeggannoo cimaa barbaachisa. 
  •  “Gororuu”: Yeroo baayyee ilkaan baafachuun oomisha hancufaa akka dabalu taasisa, kunis gororuu fida. 
  •  “Miira foon ilkaanii hin tolle”:- Yeroo ilkaan bahu ilkaan dhiita’uu fi yeroo tuqamu miira dhukkubbii baay’inaan mul’ata.  Sababa kanaan Daa’imman quba isaanii gara foon ilkaanii geessuun tuttuquu filatu, gurra isaanii harkisuu eegalu ykn harka isaanii gara afaan isaaniitti fiduudhaan mallattoolee ilkaan isaanii itti hin tolle agarsiisuuf yaalu.
  •  “Miira jeeqamuu”: Ilkaan baafachuun daa’imman yeroo biraa caalaa akka jeeqaman, boohuu baayyisan gochuu danda’a. Akkasumas hirriba jeeqamaa qabaatu. 
Ilkaan baasuu

Daa’imman ilkaan baasuu

  •  “Jijjiirama Akkaataa Nyaataa fi Hirriba”: Daa’imman tokko tokko yeroo ilkaan baasan fedhii nyaataa dbabuu fi akkaataa hirriba isaanii irratti jijjiiramni isaan mudachuu danda’a.  Nyaata diduu ykn sababa miira namaa hin tolle irraa kan ka’e hirriba jeeqamuu danda’u jechuudha.
  • Qaama gubaa gadi aanaa”:- Inni kuni baayyinaan hin mul’achuu baatus ho’a qaamaa gadi aanaan jiraachuu mala. Garuu ho’a qaamaa olaanaan ilkaan baasuun wal hin qabatu. Yoo daa’imni keessan ho’a qaamaa olaanaa ykn mallattoolee yaaddessaa biroo qabaate, ogeessa daa’immanii mariisisuun ni gorfama.

Gudunfaa

Daa’imman hundi mallattoo wal fakkaatu akka hin qabaanne, tokko tokko ammoo yeroo ilkaan baasan mallattoo tokkoyyuu akka hin mul’isne beekuun barbaachisaadha. Yoo yaaddoo qabaattan ykn daa’imni keessan mallattoolee cimaan yoo isin mudate, yeroo hunda qajeelfamaa fi gorsa argachuuf ogeessa eegumsa fayyaa mariisisuun ni gorfama.

Views: 19

Leave a Reply

Related Post

በዳይፐር የሚመጣ የቆዳ መቆጣት

በዳይፐር የሚመጣ የቆዳ መቆጣት ወይም ሽፍታ (Diaper Dermatitis) ምንድነው?በዳይፐር የሚመጣ የቆዳ መቆጣት ወይም ሽፍታ (Diaper Dermatitis) ምንድነው?

በዳይፐር የሚመጣ የቆዳ መቆጣት ወይም ሽፍታ፣  በጨቅላ ወሸፃናት እንዲሁም ታዳጊዎች ላይ የሚከሰት በጣም የተለመደ የቆዳ ሽፍታ ሲሆን ይህም ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው ከዳይፐር ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ባላቸው የውጨኛው የቆዳ ክፍሎች  ላይ