Little Life Docs: Science-Based Child Health Child Health,Growth and Development,Nutrition and Diet,Parenting Tips Daa’imni tokko dhalatee ykn dhalattee booda yoom ifa aduutti baasuu qabnaa?

Daa’imni tokko dhalatee ykn dhalattee booda yoom ifa aduutti baasuu qabnaa?

Ifa aduutti baasuu
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/2ita

Sharing is caring!

Advertisements

Nyaatni madaalamaan wantoota guddina qaamaa fi bilchina seelota namaaf barbaachisan keessaa tokko. Vaayitaminoonnis faayidaa hedduu qabu. Keessattuu daa’immaniif faayidaa ol aanaa qaba. Gosa vaayitaminootaa keessaa gosti vaayitaamina D isa tokko. Daa’imman gadameessa haadhaa keessatti eegaluun akkasumas erga dhalatanii ni argatu. Isaan keessaa hangi isa xiqqaa tahus aannan harma haadhaa keessaa ni argatu. Garuu kuni gahaa miti. Qaama daa’immanii keessatti gosa Vaayitaminii kana ni qopheeffatu. Gosa vaayitaaminaa “D” kana qopheessuuf qaamni isaanii ifa aduutti baasuu fi ho’isuu barbaachisaadha. Sababni isaas vaayitamiiniin kun gogaa irra ka’ee gara Tiruu deemuun sadarkaa itti aanuuf qophaa’a.

Daa’imman yoom ifa aduu argachuu qabuu?

 • Daa’imni tokko dhalatee torban lammaffaa irra eegalee ifa aduutti bahuu qaba
 • Ganama sa’aatii 3-5 ykn waaree booda sa’aatii 9-11 ni danda’ama.
 • Qaama daa’imaa dhiqanii qopheessuu.
 • Uffataan golguu hin qabnu.
 • Dibata gogaa isa/isheetti osoo dibiin tahuu qaba.
 • Qullaa erga baasnee daa’ima olii fi gadi gaggaragalchuun ho’isuu qabna
 • Daqiiqaa 20-30 tursiisuu qabna
 • Torbanitti yoo xiqqaate guyyaa 3 tahuu qaba.
 • Erga manatti galchinee dibata garaagaraa fayyadamuun qaama isa/ishee diriirsuu fi kottoonfachiisuu akkasumas sukkuumuu qabna.
 • Hanga umuriin daa’imaa ofiin bahee fiigee ho’ifachuu dandahuutti itti fufuu qaba.
Ifa aduutti baasuu

Daa’imman ifa aduutti baasuu

Ifa aduutti baasuu dhabuun daa’imman irratti dhiibbaa qabaa?

Akka qorannoon kutaa biyya keenyaa bakka garaagaraa mul’isutti, daa’imman ifa aduutti baasuu dhabuun hanqina vaayitaamina gosa D fiduuf sababa tokko. Qorannoon biyyoota biros haaluma wal fakkaatuun ibsu. Hanqinni vaayitaaminii gosa D immoo daa’imman rakkoolee garaagaraaf saaxila. Isaanis:-

 • Cabuu fi jal’achuu lafee.
 • Infeekshinii sombaa irra deddeebbiif saaxilamu.
 • Dhiibbaa hidda dhiiga sombaaf saaxilamu.
 • Maashaan onneen akka miidhamu taasisa.
 • Maashaalee qaama isaanii dalagaa isaanii haala eegamuun dalaguu dadhabu.
 • Guddina daa’immanii fi jabina deemsaa duubatti deebisa.

Views: 50

Leave a Reply

Related Post

በዳይፐር የሚመጣ የቆዳ መቆጣት

በዳይፐር የሚመጣ የቆዳ መቆጣት ወይም ሽፍታ (Diaper Dermatitis) ምንድነው?በዳይፐር የሚመጣ የቆዳ መቆጣት ወይም ሽፍታ (Diaper Dermatitis) ምንድነው?

በዳይፐር የሚመጣ የቆዳ መቆጣት ወይም ሽፍታ፣  በጨቅላ ወሸፃናት እንዲሁም ታዳጊዎች ላይ የሚከሰት በጣም የተለመደ የቆዳ ሽፍታ ሲሆን ይህም ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው ከዳይፐር ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ባላቸው የውጨኛው የቆዳ ክፍሎች  ላይ