Little Life Docs: Science-Based Child Health Child Health,Health Promotion,Parenting Tips Daawun siindiramii “Down Syndrome”: waan maatiin beekuu qabu

Daawun siindiramii “Down Syndrome”: waan maatiin beekuu qabu

Daawun siindiramii “Down Syndrome”
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/1ad5

Sharing is caring!

Daawun siindiramii “Down Syndrome”

Daawun siindiramii “Down Syndrome” jechuun rakkoo jeneetiksii yoo ta’u, daa’imman addunyaa guutuutti dhalatan 700 keessaa tilmaamaan daa’imni 1 rakkoo kana waliin dhalata. Maatiin waa’ee Daawun Siindiramii hubannoo bal’aa qabaachuun barbaachisaa dha, sababiin isaas daa’imman isaaniif kunuunsaa fi deeggarsa hundarra gaarii ta’e akka kennan isaan gargaaruu danda’a. Barreeffama kana keessatti maatii daa’ima Daawun Siindiramii qabaniif hubannoo uumuu fi odeeffannoo gatii guddaa qabu kennuudhaaf kan kaayyeffatedha.

Advertisements
Daawun siindiramii “Down Syndrome”

Daawun siindiramii “Down Syndrome”

Rakkoo Daawun siindiramii “Down Syndrome” hubachuu

Rakkoon Daawun siindiramii kan dhufu seelii nama tokkoo keessatti kooppii dabalataa kiroomozoomii 21 jiraachuu isaati. Jeneetiksiin dabalataa kun amala qaamaa fi sammuu murtaa’e fida. Daa’imman rakkoo Daawun Siindiramii qaban yeroo baay’ee boca fuula adda ta’e kan akka gurri isaanii bakka isaa irraa gadi siquu fi fuula isaanii diriiraa ta’e qabu. Akkasumas maashaaleen isaanii cimina gadi aanaa ta’uu fi haalawwan fayyaa tokko tokkoof kan saaxilaman ta’uu danda’u. Isaanis kan akka Dhibee Onnee dhalootaan dhufu, rakkoo dhageettii, rakkoo hormoonii taayirooyidii fi kkf ni dabalata.

Hammatamummaa fi fudhatama isaanii hawwaasa guddisuuf beeksisuu

 • Maatiin daa’ima Daawun Siindiramii qaban yeroo guddisan hammatamummaa fi fudhatama hawwaasa keessatti guddisuuf jajjabeessuun murteessaadha. 
 • Daa’imni isaanii hiriyoota isaanii biratti sochiiwwan garagaraa irratti akka hirmaatan jajjabeessuun miira ofitti amanamummaa isaanii guddisuu danda’a. 
 • Maatiin hammatamummaa barnoota giddu galeessa godhate leellisuus ni danda’u, daa’imni isaanii carraa barnootaa mijaawaa fedhii dhuunfaa isaanii guutu akka argatu gochuus qabu.

Yaala yerootti akka argatan gochuu

 • Yaala yerootti akka argatan gochuun dandeettii daa’imman rakkoo Daawun Siindiramii qaban guddisuu keessatti furtuudha. Innis wal’aansawwanii fi tajaajila deeggarsa adda addaa kan haala guddina addaa rakkoo kanaan miidhaman barbaaduu fi of qopheessuu of keessatti qabata. 
 • Isaan kun wal’aansa dubbii afaanii, wal’aansa dalagaa garagraa fi wal’aansa sochii qaamaa kan dabalatu ta’uu danda’a. 
 • Yaala yerootti akka argatan gochuun guddina hubannoo fi qaamaa daa’imman rakkoo daawun siindiramii qabanii baay’ee guddisuu danda’a, kunis dandeettii isaanii sadarkaa guutuu irra akka ga’an isaan dandeessisa.

Hidhata deeggarsaa ijaaruu fi keessati hirmaachuu qabu

 • Maatii daa’imman Daawun Siindiramii qabaniif hidhata deeggarsaa cimaa ijaaruun murteessaadha. 
 • Maatii muuxannoo walfakkaataa keessa darban biroo wajjin walitti dhufeenya uumuun miira hubannoo, qajeelfamaa fi deeggarsa miiraa kennuu danda’a. 
 • Gareen deeggarsa naannoo, hawaasa biroo, fi dhaabbileen Daawun Siindiramif of kennan maatuu deeggarsaa fi odeeffannoo barbaadaniif qabeenya gaarii ta’uu danda’u.

Daa’imman rakkoo daawun siindiramii qabaniif abukaattoo tahuu fi barsiisuu

 • Maatiin mirgaa fi fedhii daa’ima isaaniif falmuun gahee olaanaa qabu. 
 • Maatiin waa’ee rakkoo Daawun Siindiramii barachuu, qorannoo fi guddina dhiheenya maxxanfaman irratti odeeffannoo qabaachuun, murtee barnoota daa’ima isaanii beekuu, kunuunsa fayyaa fi nageenyummaa waliigalaa beekuun murtoo sirrii ta’e akka murteessan humna isaaniif kennuu danda’a. 
 • Maatiin daa’ima isaaniif falmuudhaan namoota dhuunfaa Daawuun Siindiroomii qabaniif hawaasa hunda hammatee fi fudhatama qabu uumuuf gargaaruu danda’u.

Goolaba

Daa’imman rakkoo Daawun Siindiramii qaban guddisuun qormaata addaa fiduu danda’a, garuu imala jaalala, gammachuu fi milkaa’ina lakkoofsa hin qabneen guutamedha. Maatiin waa’ee rakkoo Daawun Siindiramii hubachuudhaan dandeettii fi cimina daa’imman isaanii beekuun naannoo guddina gaarii, of danda’uu fi gammachuun guddisu uumuu danda’u. Deeggarsa, barnootaa fi abukaatummaa sirrii yoo argatan, maatiin daa’ima isaanii kan rakkoo Daawun Siindiramii qabu akka guddatan fi jireenya gammachuu qabu akka jiraatan gargaaruu danda’u. 

 

Views: 10

Leave a Reply

Related Post