Dhibee Gaggabdoo daa’immanii yaaluun ni dandahamaa?

Dhibee gaggabdoo
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/blku

Sharing is caring!

Eeyee! Yaaluun ni danda’ama. Yaalli dhibee gaggabdoo daa’immanii kunis kan kennamu hakiima daa’imaatiini.  Yaalli kunis kanneen armaan gadii irratti hundaa’uun murtaa’a. Isaanis:-

Advertisements
 • Umurii daa’ima keessanii fi fayyaa waliigalaa. 
 • Gosa gaggabdoo.
 • Daa’imni qoricha kennamaa jiru dandamachaa jiraachuu irratti.
 • Adeemsa yaala dhibee kana irraa kan eegamuun.
 • Yaada ykn filannoo maatii irratti hundaa’a.

 Kaayyoon wal’aansa dhibee gaggabdoo maalii?

Kaayyoon isaa inni guddaan bilchinaa fi guddina idilee daa’immanii osoo hin gufachiisiin irra deddeebiin dhufuu dhibee gaggabdoo hir’isuu, to’achuu, akkasumas yoo danda’ame dhaabuudha. Kunis deemsa keessa malee al takkatti milkaahuu dhiisuu mala. Kaayyoon biroo kanneen armaan gadiiti. Isaanis:-

 • Gosa gaggabdoo sana sirnaan adda baasuu.
 • Qoricha gosa dhibee gaggabdoo irratti hundaa’uun yaaluu.
 • Yoo danda’ame dhibee kana to’achuuf qoricha doozii xiqqaa fi lakkoofsa xiqqaa fayyadamuu.
 • Sadarkaa qoricha qaama keessa haala gaarii irratti eeguu.

Yaala dhibee gaggabdoo daa’immaniif maaltu barbaachisaa?

 1. Qoricha/dawwaa bifa liqimsuutiin kennamu:akka ajaja hakiimaan tahuu qaba.
 2. Akkaataa soorataa fooyyessuu erga hakiima ofii mariiyatamee qofa tahuu qaba.
 3. Baqaqsanii yaaluu fa’a ni dabalatu.
 4. Hordoffii barbaachisu taasifamuu qaba.
 5. Qoricha ajajame akkaataa ajajameen kennuu fi addaan muruu irraa of qusachuu qabna.
 6. Qoricha kamiyyuu ajaja hakiimaa malee jijjiiruu irraa of qusachuu qabna.
 7. Dhibee kana waliin wal qabatee odeeffannoo barbaachisu barsiisota isaaf/isheef qooduun rakkoo mudatu hordofsiisuu barbaachisa. Yoo dandahame ragaa mana yaalaa koppii isaa mana barumsaa isaatti/isheetti galchuun beeksisuu barbaachisa.
 8. Hirriba gahaa akka rafan gochuu.
 9. Qaama gubaa yeroo godhatanitti itti ka’uu waan danda’uuf hordofuu qabna.
 10. Mana ibiddi ykn kasalli qabatee jiru irraa fageessuu. 
 11. Xiinsammuu isaanii eeguu fi akka hin jeeqamne gargaarsa gochuu qabna.
 12. Haala guddinaa fi bilchina isaanii yeroo yerootti qorachuu.
 13. Mallattoolee rakkoo cinaa qoricha waliin wal qabatan beekuu fi irratti hordofuu qabna.
Dhibee gaggabdoo

Dhibee gaggabdoo daa’immanii

Gargaarsi jalqabaa daa’imman dhibee Gaggabdoo qabaniif taasifamuu maalii?

 • Dursa of tasgabbeessuu.
 • Wantoota miidhaa geessisan irraa fageessuun daa’ima miidhamuu irraa eeguu.
 • Daqiiqaa meeqa akka turu beekuu.
 • Daa’ima wajjin turuun hordofuu barbaachisa. 
 • Yoo daa’imni lafa irratti kufee jiraate, waan lallaafaa mataa isaanii jala kaa’uu fi waan morma isaaniitti irratti godhatanii jiran kan hin huune tahuu adda baasuu. Yoo kan hudhu fakkaatu tahe hatattamaan hiikuu. 
 • Yoo daa’imni qaama hurgufaa jiru tahe, akka hin hurgufne dhorkuuf hin yaalin, akkasumas waan tokko afaan isaanii keessa hin galchuuf hin yaaliinaa.
 • Gama cinaatti naanneessuun wantoota adda addaan akka hin fe’amne gochuu qabdu.
 • Erga hurgufachuun isaanii xumuramee booda, hanga ofii isaanii of baranitti gama cinaatti ciibsuu barbaachisa. 
 • Daqiiqaa shanii ol kan turu yoo tahe,gara mana yaalaa geessuun yaala akka argatu gochuu fa’a.

Read more on first aid for children with seizures.

Views: 26

Leave a Reply

Related Post