Dhibee Onnee daa’immanii dhalootaan dhufu

Dhibee Onnee daa’immanii dhalootaan dhufu
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/bfvf

Sharing is caring!

Dhibee Onnee daa’immanii dhalootaan dhufu (congenital heart diseases (CHDs)) haalawwan kutaa onnee fi ujummoo dhiigaa isaa irratti dhiibbaa geessisan yoo ta’u, daa’imman dhibee kanaan qabamaniif fi maatii isaaniif qormaata adda addaa fiduu danda’u. Qabxiileen ijoo tokko tokko dhibee Onnee daa’immanii dhalootaan dhufu irratti kanneen armaan gadiiti.

Advertisements

Sababootni dhibee Onnee daa’immanii dhalootaan dhufu maalii?

  • Dhibeen Onnee daa’immanii dhalootaan dhufu gosa mudaa dhalootaa baay’inaan mul’atu yoo ta’u, daa’imman Ameerikaa keessatti dhalatan 120 keessaa tilmaamaan 1 irratti kan mul’atudha.
  • Gosoonni Dhibeen Onnee daa’immanii dhalootaan dhufu baay’een isaanii sababa beekamaa kan hin qabne yoo ta’u, yeroo baay’ee yeroo ulfaa qorannoo altiraasaawundii idileetiin ykn erga dhalatanii yeroo muraasa booda ni argamu. 
  • Dhibeen Onnee daa’immanii dhalootaan dhufu tokko tokko hanga daa’imman guddatanii mallattoo haala kanaa agarsiisuu jalqabanitti osoo hin adda baafamin hafuu danda’u.

Mallattoolee isaa

  • Gurraacha’uu gogaa, qeensa qubaa fi hidhii
  • saffisaan hafuura baafachuu
  • Yeroo harma hodhan garmalee dafquu
  • Yeroo hodhanitti hafuura cituun afaan keessaa harma baasuu fi
  • Guddinni isaanii duubatti harkifachuu ta’uu danda’a.
Dhibee Onnee daa’immanii dhalootaan dhufu

Dhibee Onnee daa’immanii dhalootaan dhufu

Yaala isaanii

  • Wal’aansi dhibeen Onnee daa’immanii dhalootaan dhufu yeroo baay’ee mudaa addaa fi cimina isaa irratti hundaa’a. Mudaan salphaan, hatattamaan wal’aansa kan hin barbaachifnee fi ofuma isaaniitiin fooyya’uu danda’a. Haa taʼu malee, mudaan gurguddaan rakkoo fidan yeroo baayʼee baqaqsanii yaaluu barbaachisa. 
  • Dhibeen Onnee daa’immanii dhalootaan dhufu tokko tokko hanga ga’eessota ta’anitti wal’aansi isaan hin barbaachisu ta’a.

Goolaba

Walumaagalatti, dhibeen onnee dhalootaan daa’imman irratti mul’atan adda adda waan ta’aniif salphaa hanga cimaa ta’uu kan danda’an yoo ta’u, of eeggannoodhaan adda baasuu, wal’aansaa fi hordoffii walitti fufiinsa qabu barbaachisa. Daa’imman dhibeen Onnee daa’immanii dhalootaan dhufu qaban fayyaa isaanii mirkaneessuuf dafanii adda baasuu fi gidduu seenuun yaalaa sirrii ta’e murteessaadha.

Dhibee Onnee daa’imman irratti.

Views: 19

Leave a Reply

Related Post