Dhibee Saayinasii Daa’imman irratti

Saayinasii
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/83bv

Sharing is caring!

Advertisements

Dhibeen Saayinasii infeekshinii saayinasii yoo ta’u, kunis kutaa funyaan keessaa qilleensa guutamuun argamudha. Yeroo baayyee alarjii wajjin kan uumamudha. Daa’imman irratti dhukkubni saayinasii gosa sadii qaba. Isaanis:- 

 1. Saayinasii yeroo gabaabaa (acute sinusitis): Mallattoon gosa infeekshinii kanaa torban 12 qofa kan turu yoo ta’u, yaala sirrii ta’een fooyya’a.
 2. Saayinasii irra deddeebbiin dhufu (Recurrent sinusitis): Kana jechuun infeekshinichi irra deddeebi’ee kan dhufu yoo ta’u, waggaa tokko keessatti saayinasii yeroo gabaabaa yeroo 3 fi isaa ol kan mul’atudha.
 3. Saayinasii yeroo dheeraa (Chronic sinusitis): Gosti kun yeroo baayyee salphaatti infeekshiniin kan kan wal qabatu osoo hin taane mallattoolee walitti qabaa kulkulfannaati. Sababoota adda addaa hedduu qabaachuu kan danda’uu fi yaaluuf rakkisuu kan danda’u yoo ta’u, kunuunsa dhuunfaa barbaada.

Mallattooleen dhibee saayinasii daa’imman irratti maalii?

 • Foolii funyaanii badaa
 • Miira dadhabbii fi
 • Naannoo ijaa dhiita’uu
 • Dhangala’aa bifa keelloo bahuu.
 • Daa’imman infekshinii saayinisii baakteeriyaa qaban ho’a qaamaa, mataa dhukkubbii ykn dhukkubbiin ija gams duubaa qabaachuu danda’a.
Saayinasii

xr:d:DAFsK8fHS0Y:75,j:717615437017132291,t:24013108

Saayinasiin daa’imman iiratti akkamiin yaalamaa?

 • Yeroo baayyee daa’imman vaayirasii saayinasiitiin kan qabaman yoo ta’u, yaala mallattoolee isaan ni fooyya’a. 
 • Haa ta’u malee, dhukkuba saayinasii baakteeriyaa cimaa ta’e irratti antibaayootikiin ni barbaachisa. 
 • Baqaqsanii yaaluu: yoo dawwaa kennametti deebii kennuu dhabe qofa.

Goolaba

Daa’imman irratti dhukkubni saayinasii sababoota adda addaatiin kan dhufu yoo ta’u, mallattoon isaas kan haalawwan fayyaa biroo fakkaachuu danda’a. Daa’imman irratti dhukkuba saayinasii to’achuuf qorannoo sirrii fi kunuunsi dhuunfaa barbaachisaa dha.

Views: 18

Leave a Reply

Related Post