Dhibee Taayifooyidii Daa’imman irratti

Dhibee taayifooyidii
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/k180

Sharing is caring!

Advertisements

Dhibee Taayifooyidii jechuun infeekshinii hamaa fi lubbuu namaa balaadhaaf saaxiluu kan dandahu sababa baakteeriyaa “Salmonella typhi” jedhamuun dhufudha. Waa’ee dhukkuba taayifooyidii daa’imman irratti qabxiileen ijoo tokko tokko barreeffama kana keessaa argattu.

Sababaa fi akkaataa daddarbiinsa isaa dhibee Taayifooyidii

  • Dhibeen Taayifooyidii kan dhufu baakteeriyaa “Salmonella enterica serotype Typhi” jedhamu kan bishaan ykn nyaata faalameen ykn fincaan nama dhukkuba kanaan qabameen faalameen babal’atudha.
  • Niwuu Ziilaanditti namoonni dhukkuba taayifooyidii qaban irra caalaan isaanii yeroo biyya alaa imalanii, keessumaa biyyoota Paasifikii keessa jiran keessatti dhukkuba kanaan qabamaniiru.

Mallattoolee dhibee Taayifooyidii

Dhibee taayifooyidii

Dhibee Taayifooyidii Daa’imman irratti

Wantoota dhibee Taayifooyidiif daa’imman saaxilan

Wal’aansa isaa

  • Antibaayootikiin dhibee Taayifooyidii yaaluuf kan oolu yoo ta’u, baakteeriyaa dhukkuba kana fidan keessatti garuu dandeettiin qoricha farra baakteeriyaa of irraa dhorguu dabalaa jira.
  • Qorichi Azithromycin jedhamu kan afaaniin fudhatamuun guyyaatti al tokko kennamu wal’aansa dhukkuba taayifooyidii walxaxaa hin taane daa’immaniif bu’a qabeessa ta’uun isaa argameera.

Talaallii ni qabaa?

  • Talaalliin taayifooyidii kun talaallii daa’immanii idilee osoo hin taane, daa’imman gara naannoo dhibeen Taayifooyidii baay’inaan itti mul’atutti imalaniif ni gorfama.

Views: 15

Leave a Reply

Related Post