Dhibee Teetaanasii Daa’imman irratti

dhibee Teetaanasii
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/dnrf

Sharing is caring!

Teetaanasii jechuun infekshinii sababa baakteeriyaan dhufuu fi hamaa tahe garuu baay’ee hin mul’anne kan daa’imman miidhuu danda’uudha. Dhibeen teetaanasii hatattamaan yoo yalamuu baate carraa daa’imman ajjeesuu guddaadha. Barreeffama kana keessatti waa’ee dhibee teetaanasii daa’imman irratti, mallattoolee, fi akkaataa ittisa isaa ni argattu. 

Advertisements

Sababaa fi Daddarbiinsa Infeekshinii Teetaanasii

  • Teetaanasiin infeekshinii sababa baakteeriyaa biyyee, awwaara keessatti argamuun kan dhufu yoo ta’u, qaawwa madaa akka ciniinamuutiin, gubachuun qaama keessa seenuu danda’udha.
  • Baakteeriyaan kun summii narvii miidhu kan uumu yoo ta’u, maashaaleen akka malee akka kottoonfatan taasisa. Teetaanasiin dhukkuba daddarbaa akka hin taane hubachuun barbaachisaadha.

Mallattoo dhukkuba Teetaanasii

dhibee Teetaanasii

Dhibee Teetaanasii Daa’imman irratti

Yaala isaa

  • Wal’aansi dhukkuba teetaanasii yeroo yaala hatattamaa yoo ta’u yeroo baay’ee hospitaala ciisuu kan of keessaa qabudha. Innis qoricha farra baakteeriyaa baakteeriyaa ajjeesuuf, “immune globulin” summii kana isaa laaffisu fi qoricha butamuu maashaalee to’atan kan dabalatudha.

Akkaataa Ittisa infeekshinii Teetaanasii

  1. Talaalliin teetaanasii tarkaanfii ittisaa murteessaadha. Akkaataa idileetti qaama talaallii DTaP (diphtheria, tetanus, and acellular pertussis), daa’imman fudhatan keessa kan jirudha..
  2. Daa’imman qaamni isaanii ciniiname, sibiila garagaraan waraaname immoo haala madaa sana fi umurii irratti hundaahuun, ittistuu farra qaama halagaa infeekshinii Teetaanasii hambisan fudhachuu barbaachisa. Innis sa’aatii 24 keessatti tahuu qaba.
  3. Haati ulfaa talaallii teetaanasii kana fudhachuu qabdi. Innis daa’imman reefu dhalataniif faayidaa qaba.

Goolaba

Xumura irratti, teetaanasiin baay’ee xiqqaa ta’us, maatiin sababoota balaa, mallattoolee fi tarkaanfiiwwan ittisaa beekuun barbaachisaa dha. Daa’imman talaallii teetaanaasii gorfame akka argatan mirkaneessuu fi madaa balaa teetanaasii fiduu danda’u kamiifuu yaala fayyaa hatattamaa barbaaduun daa’imman infeekshinii hamaa ta’uu danda’u kana irraa eeguuf tarkaanfiiwwan barbaachisoodha.

Views: 11

Leave a Reply

Related Post

Talaalii

Talaalliin maalii?Talaalliin maalii?

Talaalliin kunuunsa ittisaa fayyaa daa’immaniif kennaman keessaa isa murteessaadha.  Talaalliin daa’immaniif faayidaa akka ittisa dhukkuboota ciccimoo ykn dhukkuba lubbuu namaa balaa irra buusuu danda’an irraa eeguuf, tatamsa’ina infeekshinii ittisuuf, akkasumas