Dhukkuba saree maraattee Daa’imman irratti

Dhukkuba saree maraattee
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/uvgs

Sharing is caring!

Dhukkubni saree maraattee yaaddoo guddaadha, keessumaa daa’imman sababa waltuttuqqii bineensota waliin qabaniin dhukkuba kanaan qabamuuf waan saaxilamaniif. Qabxiilee ijoo waayee dhukkuba saree maraattee daa’imman irratti barreeffama kana keessatti ni argattu. 

Advertisements

Taatee fi dhiibbaa dhukkuba saree maraattee

Akkaataa daddarbuu fi mallattoolee dhukkuba saree maraattee

  • Dhukkubni saree maraattee kan dhufu vaayirasii dhukkuba saree maraattee yoo ta’u, karaa gogaa madaa’e ykn ija, funyaan, ykn afaaniin qaama keessa seenee, narvii keessa darbee gara sammuutti imaluun, achitti baay’atee kulkulfannnaa fi miidhaa geessisudha.
  • Daa’imman bineensi dhukkuba saree maraattee qabuun yoo ciniiname ykn yoo moccorame dhukkuba saree maraattee qabamuu danda’a. Vaayirasiin kun kan babal’achuu danda’us yoo daa’imni tokko madaa bineensi dhukkuba kanaan qabame arraabe yoo qabaate, ykn daa’imni tokko harka haxxiffannaa bineensa dhukkuba kanaan qabame qabuun afaan ykn ija isaa yoo tuttuqedha.
Dhukkuba saree maraattee

Dhukkuba saree maraattee Daa’imman irratti

Ittisaa fi Yaala dhukkuba saree maraattee

  • Mallattoon dhukkuba kanaa erga mul’atee booda yaalli dhukkuba saree maraattee beekamu hin jiru. Haa ta’u malee, talaalliin bu’a qabeessa ta’e battaluma daa’imni ciniinamee ykn moccorame booda kennamu kan dhukkubni kun akka hin uumamne ittisu jira. Akkasumas namoota balaa guddaadhaaf saaxilaman kan akka ogeeyyii beeyladaa fi namoota bineensota qabaataniif osoo saaxilamummaan hin uumamin dura eeguu danda’a.
  • Balaa bineensonni ciniinuu hir’isuuf naannoo bineensotaa, bineensota manaa illee of eeggannoo gochuun barbaachisaa dha. 
  • Qajeelfamni waliigalaa ciniinnaa bineensotaa fi dhukkuba saree maraattee ittisuuf gargaaran tokko tokko naannoo bineensotaa nageenya qabaachuu fi daa’imni bineensonni yoo ciniiname ykn yoo moccorame hatattamaan yaala fayyaa barbaaduu dabalata.
  • Sagantaa talaallii saree jumlaan: ilmoo saree dabalatee saroota talaaluun dhukkuba saree maraattee namoota irraa ittisuuf tooftaa bu’a qabeessa ta’edha.
  • Nama vaayirasii dhukkuba saree maraattee kanaaf saaxilamuu danda’a jedhamee yaadameeru kamiifuu kunuunsa fayyaa hatattamaa barbaachisaa dha. 
  • Ittisa saaxilamummaa boodaa (PEP) erga saaxilamee booda dafee yoo kenname bu’a qabeessa ta’a. Kunis sa’aatii 72 keessatti tahuu qaba.

Goolaba

Maatii fi kunuunsitoonni daa’immanii balaa dhukkuba saree maraattee wajjin walqabatee dhufu beekuu fi of eeggannoo barbaachisaa gochuun daa’imman saaxilamuu danda’an irraa eeguun murteessaadha.

Read more on “Talaallii daa’immanii”

Views: 24

Leave a Reply

Related Post