Dhulaandhula daa’imman irratti

Dhulaandhula
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/0meu

Sharing is caring!

Advertisements

Akkuma beekamu dhulaandhulli qoonqoo horii seenuun kan dhiigsudha. Keessattuu naannoo baadiyaatti hedduuminaan laagaa horii yeroo bishaan dhuganitti seenuun kan dhiigsu dhulaandhula jedhamuun beekamudha. Daa’immanis kutaa qaama garaagaraa seenuun akka dhiigni daa’immanii dhangala’u taasisan keessaa dhulaandhulli maxxantuu hamaadha. Bishaan burqaa suuta lola’u keessatti hedduuminaan kan wal horuudha. Keessumaa daa’imman naannoo baadiyaa jiraatan irratti ni mul’ata. Kutaa qaamaa akka laagaa, qaama saalaa, qaama bobbaa (Hudduu), mar’immaan fi funyaan seenuun akka dhiigan taasisa.

Mallattooleen maxxantuu dhulaandhulaa maalii?

Rakkoolee dhulaandhulli qaqqabsiisu maal fa’aa?

 1. Hir’ina dhiigaa.
 2. Dhiiguu kutaa qaama garagaraa.
 3. Hafuura cituu.
 4. Kufaatii Onnee
 5. Du’a daa’immaniiti.
Dhulaandhula

Dhulaandhula

Dhulaandhula akkamiin baasuu dandeenyaa?

 • Foorseepsii fayyadamuun qabanii baasuu. Kunis ogeessa fayyaan tahuu qaba.
 • Loomii bulbuluun daa’imman obaasuu (laagaa keessa yoo tahe)
 • Bishaan daa’imman obaasuu hin qabnu.
 • Bishaan meeshaa kuustuutti naquun daa’imman naannoo sana kaahuunis akka bahu gochuu mala.
 • Rakkoo maxxantuu dhulaandhulaan dhufan yaaluu fa’a. Keessattuu yeroo hedduu hir’ina dhiigaaf waan saaxilamaniif mana yaalaa geessuun dhiiga argachuu qabu.
 • Ashaboon ykn soogiddi kennuu yookiin itti dibuu hin qabnu.

Gudunfaa

Weerarri maxxantuu dhulaandhulaa daa’imman irratti mul’atu dhimma fayyaa hamaa fiduu danda’a. Kanaafuu mallattoolee, sababoota isaa daa’imman saaxilan, fi tooftaa wal’aansaa sirrii ta’e beekuun barbaachisaa dha.

Views: 20

Leave a Reply

Related Post