Gaggabdoo daa’immanii: waan maatiin beekuu qabu

Gaggabdoo
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/p0ao

Sharing is caring!

Gaggabdoo daa’immanii rakkoolee sammuu daa’imman irratti mul’atan keessaa isa tokko yoo ta’u, sirna narvii isaanii irratti dhiibbaa uumuun Gaggabdoo fidudha. Dhukkubni kun bu’aa sochii tasaa sammuu keessatti raawwatamuudha. Abdiin daa’imni keessan dhukkuba Gaggabdoo qabaachuu sodaachisaa ta’us, beekumsaa fi deeggarsa sirrii yoo qabaattan, haala kana bu’a qabeessa ta’een to’achuuf gargaaruu dandeessu.

Advertisements

Dhukkubni Gaggabdoo maalii?

Dhukkubni Gaggabdoo kan adda baafamu daa’imni tokko yeroo lamaa fi isaa ol yoo kan qaamni urgufachuun of wallaalee yoo ta’u, kana jechuun sababa battalaa ifa ta’e kan akka ho’a qaamaa ykn miidhaan mataa irra gahe osoo hin qabaatin kan uumamu jechuudha. Urgufamuun qaama daa’immanii hundi dhukkuba Gaggabdoo jechuu akka hin taane hubachuun barbaachisaadha. Qaamni hoollachuun haala addaa irraa kan ka’e taateewwan adda baafaman ta’uu danda’u.

Gosa Gaggabdoo

Daa’imman irratti dhukkubni Gaggabdoo gosa gurguddoo lamatti ramadamuu danda’a: Dhibee Gaggabdoo gartokkee fi dhibee Gaggabdoo waliigalaa.

  1. Dhibee Gaggabdoo gartokkee (Focal): Isaan kun kutaa sammuu tokko qofa irraa kan maddanidha. Isaanis salphaa ta’uu danda’u, kutaa sammuu xiqqaa irratti dhiibbaa uumuu fi of wallaaluu kan hin fidne, ykn walxaxaa ta’uu danda’u, kutaa sammuu birootti yaa’uun dhiibbaa uumuu fi of wallaaluu fiduu danda’u.
  2. Dhibee Gaggabdoo waliigalaa (Generalized): Isaan kun gama lamaan sammuu kan maddan yoo ta’u, akkaataa of wallaaluu fidu. 
Gaggabdoo

Gaggabdoo daa’immanii

Mallattoolee dhibee gaggabdoo adda baasuu

Dhibee gaggabdoo dafanii adda baasuun baay’ee barbaachisaadha. Mallattoowwan jijjiirama amala tasa, yeroo murtaa’eef waan jedhamanitti deebii kennuu dhabuu, sochii qaamaa fedhii isaanii malee mul’achuu fi jeequmsa miiraa dabalatee ta’uu danda’a. Taateewwan kana bal’inaan galmeessuun adda baasuun yaala irratti gargaaruu danda’a.

Wal’aansaa dhibee gaggabdoo hubachuu

Yaalli dhibee gaggabdoo guutummaatti  fayyisu kan hin jirre ta’us, yaaliin dhibee gaggabdoo to’achuuf gargaaru ni jira. Isaan keessaa qoricha, jijjiirama nyaataa fi yeroo tokko tokko baqaqsanii yaaluu dabalata. Galmi isaas wal’aansa sirrii daa’imni keessan hamma danda’ametti jireenya idilee akka jiraatu isa dandeessisu argachuudha.

Dhibee gaggabdoo waliin jiraachuu

Dhibee gaggabdoo daa’ima qofa hin miidhu; maatii hunda irratti dhiibbaa qaba. Barnoonni isa ijoodha. Haala kana hubachuun, akkaataa Dhibee gaggabdoof deebii itti kennan beekuun, barsiisotaa fi kunuunsitoota waliin wal qunnamuun jijjiirama guddaa fiduu danda’a.

Deeggarsa barbaachisu

Ati qofaakee miti. Garee deeggarsa, ogeessota eegumsa fayyaa, fi deegarsa barnootaa warra kennan waliin wal qunnamuudhaan odeeffannoo argachuu fi deeggarsa miiraa argachuuf hirmaachuu barbaachisa.

Views: 17

Leave a Reply

Related Post