Garaa Kaasaa Daa’immanii fi faayidaa Ziinkiin qabu

Garaa Kaasaa Daa'immanii fi faayidaa Ziinkii
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/iv2h

Sharing is caring!

Akka maatiitti daa’imni ofii fayyaa dhabuu arguu caalaa wanti nama dhiphisu hin jiru. Garaa kaasaan dhukkuba daa’immummaa irratti baay’inaan mul’atu yoo ta’u, maatiif yaaddoo guddaa fiduu danda’a. Sababoota, mallattoolee fi muuxannoowwan gaarii Garaa kaasaa daa’immanii to’achuuf gargaaran hubachuun barbaachisaadha. Kana malees, Garaa kaasaa to’achuu keessatti wanti murteessaan maatii hedduun beekuu qabu jira. Innis gahee ziinkiin fooyya’insa Garaa kaasaa irratti qabudha. Barreeffama kana keessaatti faayidaa ziinkiin Garaa kaasaa keessatti qabu ni ibsina. 

Advertisements

Garaa kaasaan maalii?

Garaa kaasaan yeroo sagaraan yeroo baay’ee, laaftuu ykn bishaan ta’een kan beekamudha. Infeekshinii vaayirasii ykn baakteeriyaa, nyaata dandamachuu dadhabuu, alarjii nyaataa ykn miira dhiphachuu, illee dabalatee wantoota adda addaatiin dhufuu danda’a. Daa’imman irratti Garaa kaasaan yoo haala bu’a qabeessa ta’een hin to’atamne bishaan qaama keessaa hir’achuu fi hanqina nyaataa fiduu danda’a.

Barbaachisummaa Ziinkii

Ziinkiin albuuda barbaachisaa ta’ee fi sirna ittisa qaamaa deeggaruun fayyaa waliigalaa guddisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Dhukkuba garaa kaasaa keessatti, ziinkiin ciminaa fi turtii dhukkubichaa akka hir’isu, akkasumas carraa dhukkuba gara fuulduraatti mudachuu danda’u akka hir’isu qorannoon ni ibsa. Haa ta’u malee, maatii hedduun faayidaa ziinkiin garaa kaasaa daa’ima isaanii to’achuu keessatti qabaachuu danda’u beekuu dhiisuu danda’u.

Garaa Kaasaa Daa'immanii fi faayidaa Ziinkii

Garaa Kaasaa Daa’immanii fi faayidaa Ziinkiin qabu

Akkaataa Ziinkiin Garaa kaasaa daa’immanii keessatti fayyadu

  • Ziinkiin sirna ittisa qaamaa kan deeggaru yoo ta’u, qaamni wantoota dhukkuba Garaa kaasaa fidan ofirraa ittisuuf gargaara. 
  • Akkasumas haguugduu keessoo mar’immaanii kan yeroo Garaa kaasaan miidhamuu danda’u ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba. 
  • Dabalataanis, ziinkiin qaamni daa’immanii bishaanii fi elektiroolayitii akka xuuxuuf gargaara, kunis yeroo Garaa kaasaa yaaddoo baay’ee ta’e bishaan qaama keessaa hir’achuu ittisuuf murteessaadha.

Hubannoo Ziinkii irratti

Akka maatiitti gahee ziinkii Garaa kaasaa daa’immanii to’achuu keessatti qabu beekuun barbaachisaadha. Daa’imman dhukkuba Garaa kaasaa qabaniif itti fayyadama dabalataa ziinkii irratti qajeelfama argachuuf ogeessa eegumsa fayyaa mariisisuun ni gorfama. Dabalataanis, daa’imni keessan nyaata madaalawaa nyaata ziinkii badhaadhe kan akka foon, aannan, loozii fi salaaxaa akka argatan gochuun fayyaa waliigalaa fi hojii ittisa qaamaa isaanii deggeruu danda’a.

Ittisaa fi yaala

Gahee ziinkii hubachuu dabalatee, gochoonni ijoo biroo hedduun Garaa kaasaa daa’immanii ittisuu fi to’achuuf gargaaran jiru:

  1. Dhangala’aa dabalataa kennuu: Dhangala’aan qaama daa’imaa keessaa akka hin hir’anneef dhangala’oo gahaa akka dhugan jajjabeessaa. Keessattuu bulbulli ORS jedhamu dhangala’oo fi elektiroolayitii badan bakka buusuuf bu’a qabeessadha.
  2. Qulqullina Gaarii: Daa’ima keessan jarmiiwwan Garaa kaasaa fiduu danda’an akka hin babal’anneef barbaachisummaa harka dhiqachuu barsiisaa.
  3. Gorsa Fayyaa Barbaaduu: Garaa kaasaan daa’ima keessanii kan itti fufe yoo ta’e, ho’a qaamaatiin kan walqabate yoo ta’e ykn mallattoo bishaan qaama keessaa hir’achuu yoo agarsiise hatattamaan gorsa ogeessa fayyaa barbaaduu qabdu.
  4. Nyaata maadalamaa: Nyaata salphaatti bullaa’uu dandahan kan akka muuzii, ruuzii fa’a akka sooratan gochuu. Akkasumas daa’imman harma haadhaa irra kan jiran yoo tahe itti fufuu barbaachisa.

Goolaba

Xumura irratti, Garaa kaasaan daa’immanii daa’imaafi maatiif muuxannoo dhiphisaa ta’uu danda’a. Gahee ziinkii fooyya’insa garaa kaasaa gargaaruu keessatti qabu hubachuu fi muuxannoowwan gaarii ittisaa fi yaala hojiirra oolchuudhaan, maatiin fayyaa daa’ima isaanii deeggaruun gahee guddaa akka qaban hubachuu barbaachisa. Barbaachisummaa ziinkiin Garaa kaasaa to’achuu keessatti hubannoo uumuun maatiin murtoo sirrii ta’e akka murteessan gargaaruu fi fayyaa daa’imman  isaanii mirkaneessuu danda’a.

Views: 27

Leave a Reply

Related Post