Gargaarsa daa’imman hidhii fi laagaan banaa tahee uumameef taasifamuu qabu

Hidhii fi laagaa
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/nyl9

Sharing is caring!

Daa’imman hidhii fi laagaan isaanii banaa tahee uumame kunuunsa gaarii ni barbaadu.  Qabxiilee ijoo kunuunsa isaaniin wal qabatee kennamuu qabu tokko tokko kanneen armaan gadiiti. Isaanis:-

Advertisements
  • “Nyaata isaanii”:- Daa’imman laagaan isaanii banaa tahee uumame harma hodhuuf ​​waan rakkataniif xuuxxoo/harmoo kan kaan irraa adda tahe barbaachisa. Innis kan “Johnson bottle” jedhamuun beekamu yoo tahu hodhuufis salphaa, qaawwi isaas bal’aa kan tahe haala salphaan hodhuuf gargaarudha. Kanas Hospitaalota bakka yaaliin dhibee kanaa itti kennamutti bifa gargaarsaan ni kennama. Fakkeenyaaf wiirtuu gidduu gala yaalaa yuuniversiiti Jimmaatti dhawwaatuma xuuxxoon kuni argameen ni kennama.
  • Daa’imman hidhiin isaanii qofti banaa tahee uumame ​​yeroo baayyee harma hodhuu ni danda’u ykn xuuxxoo kanuma idileetiin hodhuu waan danda’aniif yaaddahuu hin barbaachisu. Kana jechuun hakiima daa’imaa bira geessinee mariisisuun hin barbaachisu jechuu miti. sababni isaas hangi banaa tahee jiruu waan murteessuufi.

Daa’imman hidhii fi laagaan banaa tahee uumame yoom yaalamuu qabuu?

  • Yaalli isaa gurmuu ogeessotaa ni barbaada. Isa keessaa baqaqsanii yaaluutiin ni cufama. Innis ulfaatina daa’imaa, umurii fi sadarkaa dhiigni irra jiru (heemoogiloobinii) irratti waan hundaahuuf yeroo yerootti hordoffii gochuun sadarkaa daa’imni baqaqsanii yaaluu dandamachuu dandahu irra gahuu isaanii mirkaneeffachuu barbaachisa.
  • Baqaqsanii yaaluun hidhii banaa tahe yeroo baayyee umurii daa’imaa waggaa 1 osoo hin guutin kan raawwatamu yoo ta’u, baqaqsanii hodhuun laagaa banaa tahe ammoo umurii daa’imaa ji’a 18 dura raawwatama. Kanaafuu daa’imman dhibee kana qaban maatiin dafanii beeksisuu qabu jechuudha.
Hidhii fi laagaa

Banaa tahee uumamuu hidhii fi laagaa

 Daa’imman hidhii fi laagaan banaa tahee uumame hordoffii ni barbaaduu?

“Kunuunsa Yeroo Dheeraa”:- Daa’imman hidhii fi laagaan banaa tahe qaban ogeeyyii ilkaanii, hakiima daa’immanii, ogeeyyii dubbii afaanii, fi ogeeyyii baqaqsanii yaaluu hidhii fi laagaa biratti kunuunsa ni barbaachisa.

  • Haalli ulfaatinaa, dandeettii dubbii afaanii hordofuu barbaachisa.
  • Hordoffii xiinsammuu ni barbaadu.
  • Mallattoolee infeekshinii keessoo gurraa hordofuu barbaachisa.

Goolaba

Daa’imman hidhii fi laagaan banaa tahee uumame yeroo yaala kan barbaadanii fi bakkoota hedduutti yaala tolaa waan argataniif bakkoota yaaliin kuni kennamutti dursanii beeksisuun akka yaala argatan gochuun filannoo jalqabaati. 

Views: 25

Leave a Reply

Related Post