Little Life Docs: Science-Based Child Health Child Health,Health Promotion,Mental Health,Parenting Tips,Safety and First Aid Gargaarsa jalqabaa Daa’imman dhibee Gaggabdoo qabaniif: waan maatiin beekuu qabu

Gargaarsa jalqabaa Daa’imman dhibee Gaggabdoo qabaniif: waan maatiin beekuu qabu

Gargaarsa jalqabaa
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/3n8n

Sharing is caring!

Dhibeen gaggabdoo rakkoo fayyaa daa’imman hedduu addunyaa irratti mul’atu yoo ta’u, Dhibee gaggabdoo to’achuuf qophaa’uun daa’ima dhukkuba kana qaban kunuunsuuf waan murteessaadha. Akka maatiitti tarkaanfiiwwan gargaarsa jalqabaa sirrii ta’an beekuun nageenyaa fi fayyaa daa’ima keessanii mirkaneessuu irratti jijjiirama guddaa fiduu danda’a. Barreeffamni kun qajeelfama bal’aa gargaarsa jalqabaa daa’imman Dhibee gaggabdoo qabaniif kenna.

Advertisements

Dhibee gaggabdoo daa’immanii hubachuu

Gargaarsa jalqabaa keessa seenuun dura, dhibeen gaggabdoo daa’ima tokko irratti maal fakkaachuu akka danda’u hubachuun barbaachisaadha. Dhibeen gaggabdoo akkaataa itti dhiyaatu irratti garaagarummaa guddaa qabaachuu danda’a, xiyyeeffannoo yeroo gabaabaaf dhabuu irraa kaasee hanga guutummaatti hoollachuu ykn hurgufamuutti. Mallattoolee dhibee gaggabdoo adda baasuun gargaarsa bu’a qabeessa ta’e kennuudhaaf tarkaanfii jalqabaati.

Tarkaanfiiwwan gargaarsa jalqabaa dhibee gaggabdoo

Yoo daa’imni keessan dhibeen gaggabdoo isa mudate, nageenya isaa mirkaneessuuf tarkaanfiiwwan kana hordofaa. Isaanis:-

 1. Dursa of tasgabbeessaa: Tasgabbaa’uun keessan haala jiru to’achuuf gargaaruu danda’a.
 2. Nageenya daa’imaa mirkaneessuu: Wantoota balaafamaa ta’an kamiyyuu daa’ima irraa fageessuun akka hin miidhamneef ni gargaara.
 3. Akkataa daa’ima ciibsuu qabnu: Yoo danda’ame daa’ima cinaacha isaaniitiin ciibsuun ujummoo qilleensaa banaa akka qabaatu gochuu fi dhangala’aan kamiyyuu afaan keessaa akka bahu gochuu barbaachisa.
 4. Haala mijataa daa’imaaf uumuu: Erga gaggabdoon kun dhaabatee booda daa’ima keessan jajjabeessaa fi waliin dubbachuun haala mijataa uumuufii barbaachisa.
 5. Turtii gaggabdoo galmeessuu: Odeeffannoon kun ogeeyyii fayyaatif murteessaa waan ta’eef, dhukkubni kun yeroo hammamiif akka turu galmeessuun barbaachisaadha.
 6. Yoom mana yaalaa geessuu akka qabnu: Yoo dhukkubni kun walitti fufuun daqiiqaa shan ol ture, ykn yoo dhukkubni daa’imaa isa jalqabaa ta’e, hatattamaan gargaarsa ogeessa fayyaa barbaaduu waan qabnuuf dafnee mana yaalaa geessuu qabna.

Tajaajila balaa tasaa yoom quunnamuu qabnaa?

Dhibeen gaggabdoo baay’een isaa kunuunsa fayyaa hatattamaa kan hin barbaanne ta’us, haalli gargaarsaaf bilbiluun barbaachisaa ta’e tokko tokko ni jiru:

 • Gaggabdoon kun daqiiqaa shan ol yoo ture.
 • Daa’imni erga gaggabee booda hafuura baafachuun ni rakkata yoo tahe.
 • Yeroo gaggabaa turetti miidhaan bira irra yoo gahe.
 • Daa’imni erga gaggabee booda yeroo lammaffaas kan eegale yoo tahe.
 • Daa’imni rakkoo fayyaa akka dhukkuba sukkaaraa kan dhibee gaggabdoo walxaxaa taasisuu danda’u yoo qabaate.

Karoora waa’ee dhibee gaggabdoo daa’ima ofii baasuu

Karoora tarkaanfii qabaachuun barbaachisaa dha. Karoorri kun kanneen armaan gadii of keessatti qabachuu qaba:

Namoota daa’ima keessaniif gargaarsa kennan biroo barsiisuu

Miseensota maatii, barsiisotaa fi kunuunsitoota waa’ee haala daa’ima keessanii fi yoo dhibee gaggabdoo qabaate maal gochuu akka qaban barsiisuun barbaachisaa dha. Beekumsa kana qooduun daa’imni keessaniif bakka kamiyyuu yoo jiraate haala nageenya qabu uumuuf gargaaruu danda’a.

Waa’ee gaggabdoo daa’immanii beekuuf asiin dubbisaa

Views: 33

Leave a Reply

Related Post