Little Life Docs: Science-Based Child Health Child Health,Health Promotion,Nutrition and Diet,Parenting Tips Haala boolii baasuu daa’imman reefu dhalatanii: waan maatiin beekuu qaban

Haala boolii baasuu daa’imman reefu dhalatanii: waan maatiin beekuu qaban

Haala boolii baasuu daa’imman reefu dhalatanii
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/wwgz

Sharing is caring!

Advertisements

Haali boolii baasuu daa’imman reefuu dhalatanii umurii isaanii, nyaataa isaanii fi garaagarummaa dhuunfaa isaanii dabalatee wantoota adda addaa irratti hundaa’uun garaagarummaa qabaachuu danda’a. Barreeffamni kuni waayee haala boolii baasuu daa’imman reefu dhalatanii ilaachisee maatiin beekuu kan qabu gidduu galeessa godhachuun kan qophaahedha.

Daa’imman reefu dhalatan yoom boolii baasuu qabuu?

  • Daa’imman reefuu dhalatan erga dhalatanii booda guyyoota jalqabaa sagaraa “mekooniyeem” jedhamu kan yeroo gadameessa keessa jiranitti mar’immaan isaanii suuta suutaan guutu kan bifa gurraacha, wal harkisu ni baasu.
  • Guyyoota sadii booda, meekooniyeemiin gara sagaraa salphaa fi laafaa ta’eetti jijjiirama. Akkasumas, halluu boora ykn keelloo ta’uu danda’a.
  • Daa’imman reefu dhalatan fi harma qofaa hodhan, guyyaatti yeroo hedduu (hanga yeroo 5-10) sagaraa kan baasan yoo ta’u, daa’imman reefuu daa’imman aannan xaasaa ykn foormulaa sooratan ammoo yeroo muraasa baasuu danda’u. Kunis hanga isaan harma hodhan irratti hundaa’uun garaagarummaa qabaachuu dandaha.
  • Dhuma torbee jalqabaa irratti daa’imman reefuu dhalatan guyyaatti yeroo 5-10 sagaraa baasu..
  • Daa’imman guddachaa fi sirni bullaa’insa nyaataa isaanii akkuma bilchaachaa deemuun baay’inni garaachaa hir’achuu danda’a.
  • Daa’imman harma hodhan naannoo umurii torban 6tti, guyyoota 1-2 osoo hin baasiin hafuu danda’u.
Haala boolii baasuu daa’imman reefu dhalatanii

Haala boolii baasuu daa’imman reefu dhalatanii

Garaagarummaa haala sagaraa baasuu daa’imman reefu dhalatanii gidduu jiru

Gorsa Fayyaa yoom barbaaduu qabnaa?

  • Garaagarummaan haala sagaraa baasuu daa’imman reefu dhalatanii kan barame ta’us, mallattooleen tokko tokko rakkoo agarsiisuu danda’an jiru. Daa’imni reefuu daa’imni irratti mallattoolee danqamuu mar’immaanii kan akka gaazii dabarsuu dhabuu, yeroo baay’ee ol deebisuu, fedhiin harma hodhuu hir’achuu ykn garaan isaa bokokuu yoo qabaate, ogeessa eegumsa fayyaa mariisisuun barbaachisaadha.
  • Sagaraa baasuun daa’ima reefuu dhaltanii ykn fayyaa waliigalaa irratti yaaddoo yoo qabaattan, yeroo hunda ogeessa eegumsa fayyaa bira dhaquun qajeelfamaa fi gorsa argachuun ni gorfama.

Goolaba

Daa’imman hundi adda akka ta’an fi haalli sagaraa baasuu isaanii garaa garaa ta’uu akka danda’u beekuu qabna. Yoo waa’ee haala sagaraa baasuu daa’ima reefu dhalatanii yaaddoo addaa ykn gaaffii yoo qabaattan, gorsa dhuunfaa keessaniif ogeessa eegumsa fayyaa mariisisuun gaariidha.

Views: 12

Leave a Reply

Related Post