Haati daa’imman lakkuu qabdu akkamiin harma hoosisuu qabdii?

Harma hoosisuu
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/z6or

Sharing is caring!

Advertisements

Tooftaalee daa’imman lakkuu harma hoosisuu

Tooftaaleen harma hoosisuu mijataa fi filannoo haadha fi daa’imaa irratti hundaa’uun garaagarummaa qabaachuu danda’u. Keessattu haadha daa’ima lakkuu hoosistu tooftaalee kana beekuun haala gaariin fi salphaa taheen daa’ima ishee hoosisuu dandeessi.  Tooftaaleen kunis kanneen armaan gadiiti:-

  1. “Cradle hold” kan jedhamudha:- Kun haala harma hoosisuu isa baayyee barameerudha. Innis mataa daa’imaa harka haadha gara ciqileetti naanneessuun qaama gadii immoo barruu harkaan utabanii garaa ofii irratti qabuudhanii. Daa’ima lama al tokkottu hoosisuuf gargaara.
  2. “Cross cradle hold” kan jedhamudha:- kan isa 1ffaa irra jiruun kan wal fakkaatu tahee mataan daa’imaa harka faallaa harma hodhamuuf deemuutiin utubama jechuudha. 
Harma hoosisuu

Tooftaalee daa’ima lakkuu harma hoosisuu

  1. “Football hold” kan jedhamu:- Inni kuni akkaataa taphattoonni kubbaa miilaa itti kubbaa baataniin wal kan fakkaatudha. Innis mataan daa’ima lameenii walitti garagalee barruu harka haadhaan utubamuun qaamni gadii fi miilli immoo cinaacha haadhaa irraan gara bitaa fi mirgaatti garagalchamee yeroo kaahamudha.  Keesaattu haadha baqaqsanii yaaluutiin dahanii fi harmi isaanii guddaa qabaniif tooftaa filatamaadha.
  2. “Side lying position” kan jedhamudha:- Inni kun yeroo haati cinaachaan ciisuun daa’ima fuula isheetti naanneessitee of cinaa ciibsitee hoosistudha.  Inni kun halkan halkan yeroo hoosisanitti fi yeroo haati boqonnaa barbaaddutti fayyadamuu dandeessudha.
  3. “Reclined breastfeeding” kan jedhamudha:- Haala kanaan haati teessoo mijataa ykn siree irra duubatti hirkattee, daa’imni qoma haadhaa irra kaa’amee, gargaarsa harkisa lafaan deeggaramuun daa’ima ofii harma hoosisanidha.

Goolaba

Bakka haadha fi daa’imaaf mijataa ta’e filachuun aannan sirnaan akka hodhaniif mijeessuun bu’aa qabeessadha.

Views: 17

Leave a Reply

Related Post