Little Life Docs: Science-Based Child Health Child Health,Growth and Development,Health Promotion,Infeekshinii,Parenting Tips,Vaccination Haati tokko Vaayirasii Tiruu “B” yoo qabaatte daa’ima dhalatuuf maaltu barbaachisaa?

Haati tokko Vaayirasii Tiruu “B” yoo qabaatte daa’ima dhalatuuf maaltu barbaachisaa?

Vaayiraasii Tiruu B
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/yayv

Sharing is caring!

Vaayiraasii Tiruu “B” (HBV)

Daa’imni tokko sababa infeekshinii haadhatiin vaayiraasii Tiruu “B” (HBV)f yeroo saaxilamu fayyaa daa’imaa irratti balaa guddaa fida. Madinummaan saaxilamummaa boodaa hir’isu yoo hin kennamiin hafe, daa’imman Ameerikaa keessatti haadholii vaayiraasii Tiruu “B”’n (HBV)’n qabaman irraa dhalatan keessaa tilmaamaan %40 infeekshinii HBV yeroo dheeraa ni qabaatu. Isaan keessaa tilmaamaan harka afur keessaa tokko dhuma irratti dhukkuba Tiruu yeroo dheeraatiin ni du’u.

Advertisements

Daa’imman vaayiraasii Tiruu “B”f saaxilamanii dhalataniif maaltu kennamuu qabaa?

Vaayiraasii Tiruu B

Talaalli daa’imman Vaayiraasii Tiruu B’f saaxilamaniif

  • Daa’imman yeroon hin gahiin dhalatan fi ulfaatinni isaanii 2000gm gadi tahe Talaallii vaayiraasii Tiruu “B” doosii afur isaan barbaachisa. Kana malees immunoogiloobuliinii vaayiraasii Tiruu “B” (HBIG) ittisa saaxilummaa booda ni barbaachisa.

Barbaachisummaa ittisa saaxilamuu boodaa dafanii kennuu maalii?

  • Qoricha malee dubartoota ulfaa dhukkuba vaayiraasii Tiruu “B” cimaa qaban 10 keessaa gara 9 vaayiraasicha daa’imman isaaniitti ni dabarsu. Daa’imman fayyaa gaarii qaban jedhamanii yaadaman illee balaa hamaadhaaf saaxilamuu danda’u, daa’imman irrattis infeekshiniin vaayiraasii Tiruu “B”  yeroo dheeraa lubbuu isaanii balaadhaaf saaxiluu danda’u qabaatu.

Goolaba

Ogeeyyiin fayyaa haala vaayiraasii Tiruu “B”  haadhaa beekuun barbaachisaa dha, kunis yaala barbaachisu sirrii tahee fi yeroon kennuun daa’imman reefuu dhalatanitti akka hin darbineef gargaara.

Maxxansa dabalataa dubbisuuf geessituu kana cuqaasi:- “Miidhamuu Tiruu daa’imman irratti”

Views: 29

Leave a Reply

Related Post