Little Life Docs: Science-Based Child Health Child Health,Health Promotion,Healthcare Access,Infeekshinii,Parenting Tips Hariiroon Infeekshinii Toonsilii fi dhibee Onnee Rihuumaatikii maalii?

Hariiroon Infeekshinii Toonsilii fi dhibee Onnee Rihuumaatikii maalii?

dhibee Onnee Rihuumaatikii
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/7wjw

Sharing is caring!

Advertisements

Infeekshiniin Toonsilii sababa infeekshinii baakteeriyaan dhufu yoo ta’u, daa’imman irratti kulkulfannaa Ujummoolee kutaa Onnee fiduu fi booda irra dhibee Onnee Rihuumaatikii daa’imman irratti dhufuuf sababa guddaa tahedha.

dhibee Onnee Rihuumaatikii

Infeekshinii Toonsilii fi dhibee Onnee Rihuumaatikii

Dhibee Onnee Rihuumaatikii daa’immanii irratti

  • Dhibeen Onnee Rihumaatikii rakkoo miidhaa yeroo dheeraa ujummoolee Onnee fidu yoo ta’u, daa’imman kulkulfannaa Onneen erga qabamee booda kan uumamuu danda’udha. Kunis deebii qaamni infeekshinii Toonsilii kan yeroo baay’ee sababa baakteeriyaa group A streptococcus jedhamuun dhufudha.
  • Dhibeen Onnee Rihumaatikii rakkoo hamaa kulkulfannaa Onnee fi deebii qaamni isaanii ofirraa ittisuuf taasisu (autoimmune response) irraa kan ka’edha.

Dhiibbaa Daa’imman irratti qabu

  1. Dhibeen Onnee Rihumaatikii rakkoo yeroo dheeraa Kutaa Onnee fi Ujummoo isaa irratti miidhaa yeroo dheeraa geessisuu danda’a, kunis haalawwan akka Dhiphachuu ujummoo Onnee, rakkoo rukuttaa Onnee fi du’aaf isaan saaxila.

Ittisaa fi Yaala Dhibee Onnee Rihuumaatikii

  1. Dhibeen Onnee Rihumaatikii ittisuun kan danda’amu kulkulfannaa Onnee Rihuumaatikii ittisuunidha. Antibaayootikii infeekshinii baakteeriyaa infeekshinii Toonsilii fidan yaaluuf gargaaran kennuudha.
  2. Daa’immaniifi dargaggoonni dhukkuba Onnee hamaa qaban umurii isaanii guutuu ogeessa Onnee bira deemuun hordofuu fi rakkoolee uumaman kamiyyuu dafanii furuuf ni barbaachisa.
  3. Qoricha bifa lilmeen ji’a ji’aan yeroo dheeraaf kennamu akka fudhatan gochuun rakkoon dhibee Onnee Rihumaatikii hammaachaa akka hin deemneef gahee guddaa taphata. Kunis du’aatii sababa dhibee Onnee Rihumaatikii daa’immanii hir’isuu keessatti gahee guddaa qaba.

Gudunfaa

Walumaagalatti, Infeekshiniin Toonsilii yoo hin yaalamne, daa’imman irratti, keessumaa naannoo kunuunsa fayyaa hin arganne keessatti, Kulkulfannaa Onnee yeroo gabaabaa fi sana booda, dhibee Onnee Rihumaatikii yeroo dheeraa fiduu danda’a. Infeekshinii Toonsilii yeroon yaaluun dabalatee tarkaanfiiwwan ittisaa daa’imman irratti dhibeen Onnee Rihumaatikii hir’isuu keessatti murteessoodha.

Views: 11

Leave a Reply

Related Post