Ho’a qaamaa manatti yaaluu dandeenyaa?

ho'a qaamaa daa'immanii
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/pd66

Sharing is caring!

Advertisements

Ho’a qaamaa daa’immanii wal’aanuuf yeroo jennu, haala mijataa daa’ima keessaniif dursa kennuu fi mallattoolee isaanii hordofuun barbaachisaadha. Qajeelfamni waliigalaa tokko tokko kunooti:

Ho’a qaamaa akkamiin beekuu dandeenyaa?

 • Hanga ho’a qaamaa beekuu: ho’i qaamaa digrii Faareenhaayitii 100.4 (digrii seentigireedii 38) ol akka ho’a qaamaa daa’immanitti ilaalama.
 • Mallattoolee ho’a qaamaa hordofuu: Amala daa’ima keessanii fi waliigala fayyaa isaaf xiyyeeffannoo kennuu. Yoo sochiirra jiraatan, dhangala’aa dhuganii fi dhukkubbii kan hin qabne ta’e, wal’aansi barbaachisaa ta’uu dhiisuu danda’a.
ho'a qaamaa daa'immanii

ho’a qaamaa daa’immanii

Ho’a qaamaa daa’immanii mana keessatti akkamiin yaaluu dandeenyaa?

 1. Dhangala’aa gahaa kennuu: dhangala’aan qaama daa’ima keessaa akka hin hir’anneef dhangala’oo gahaa akka dhugan gochuu. 
 2. Uffata mijataa uffisuu: uffata hedduu uffisuu dhiisuu.
 3. Miira mijataa akka horatan haala mijeessuu: Ho’a kutaa keessa ciisanii mijataa taasisuu fi daa’ima keessaniif naannoo tasgabbaa’aa taasisuu. Morma fi adda isaanii irratti huccuu dhiqannaa bishaan cuubuudhaan kaahuun boqonnaa akka argatan gochuu.

Qorichootni ho’a qaamaa daa’immanii yaaluuf gargaaran maalii?

 • Ogeessa fayyaa mariisisuu: Daa’imni keessan sababa ho’a qaamaatiin yoo miira keessa hin jiraatne ykn dhukkubbiin yoo isa mudate qoricha ho’a qaamaa hir’isu kennuufiinis sirrii ta’uu danda’a. Haa ta’u malee, keessumaa daa’imman ji’a 3 gadi ta’aniif ogeessa fayyaa mariisisuun barbaachisaadha.
 • Acetaminophen ykn ibuprofen: Acetaminophen fi ibuprofen yeroo baay’ee ho’a qaamaa hir’isuu fi miira badaa daa’immanii hir’isuuf fayyadamnudha. Umurii fi ulfaatina daa’ima keessanii irratti hundaa’uun doozii gorfame hordofuu barbaachisa.
 • Aspiriinii kennuu hin qabnu: Aspiriiniin daa’immanii ykn dargaggoota ho’a qaamaa qabaniif hin kennamu, sababiin isaas dhukkuba baay’ee hin mul’anne garuu hamaa “Reye’s syndrome” jedhamu waliin walqabata waan taheefi..

Yoom mana yaalaa geessuu qabnaa?

 • Daa’imman umurii ji’a 3 gadii: Daa’imni keessan ji’a 3 gadi yoo ta’ee fi ho’i qaamaa digrii Faareenhaayitii 100.4 (digrii seentigireedii 38) fi isaa ol yoo qabaate hatattamaan ogeessa fayyaa isaanii qunnamuu qabna.
 • Ho’i qaamaa itti fufiinsa qabu ykn ol’aanaa: Ho’i qaamaa daa’ima keessanii guyyoota muraasaa ol yoo itti fufe ykn mallattoolee yaaddessaa biroo kan akka mataa dhukkubbii cimaa, hafuura baafachuu dadhabuu, gaggabdoo, of wallaaluu fi shiffee qaamaa yoo qabaate, yaala fayyaa argachuun barbaachisaadha.
 • Yoo isin yaaddesse: Yoo waa’ee ho’a qaamaa daa’ima keessanii ykn haalli fayyaa isin yaaddesse qajeelfama argachuuf ogeessa eegumsa fayyaa bira deemuu barbaachisa.

Views: 4

Leave a Reply

Related Post