Infeekshinii Keessoo gurraa daa’imman irratti maalii?

infeekshinii keessoo gurraa daa'imman irratti
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/1uwv

Sharing is caring!

Infeekshinii keessoo gurraa daa’imman irratti jechuun infeekshinii giddu galeessa gurraa keessatti uumamudha. Dhangala’aan duuba dibbee gurraatti walitti qabamuun infeekshinii keessoo gurraa fida. Namni tokko umurii kamittuu dhukkuba infeekshinii keessoo gurraan qabamuu danda’a. Haa ta’u malee, daa’imman umuriin isaanii waggaa 3 gadi ta’e irratti baay’inaan mul’ata. 

Advertisements

 Gosoota Infeekshinii keessoo gurraa

Dhukkubni infeekshinii keessoo gurraa daa’immanii gosa 2 qaba. Isaanis:-

 1. Infeekshinii keessoo gurraa yeroo gabaabaa (acute otitis media) fi 
 2. Infeekshinii keessoo gurraa yeroo dheeraa (chronic otitis media) ti.

 Dhukkuba infeekshinii keessoo gurraa yeroo gabaabaa

 • Kuni turtii infeekshinii keessoo gurraa baatii sadii gadiiti.
 • baakteeriyaa ykn vaayirasiin dhufuu danda’u
 • Duuba dibbee gurraatti dhangala’aan akka uumamu taasisuu. 
 • Yoo hin yaalamne rakkoo dhagahuu dhabuu dhaabbataa fiduu danda’a; garuu, Kun baay’ee xiqqaadha.
 • Infeekshiniin kun yeroo baayyee dhukkubbii cimaa qaba

Infeekshinii keessoo gurraa yeroo dheeraa

 • Innis kulkulfannaa keessoo gurraa dhangala’aan ji’a 3 oliif yoo turedha.
 •  Sadarkaa infeekshiniin sun ni qulqullaa’uun, garuu dhangala’aan keessoo gurraa gidduu keessa turu yookaan irra deddeebi’ee uumamudha. 
 • Kanarraa kan ka’e, daa’imni keessan dhageettii gurraa dhabuu fi dhukkuba haaraa ittisuuf rakkachuu danda’a.
 • Dhukkubbiin isaa dhukkuba infeekshinii keessoo gurraa yeroo gabaabaa caalaa salphaadha.

Daa’imman infeekshinii keessoo gurraaf maalii saaxilamuu?

Namni kamiyyuu dhukkuba gurraatiin qabamuu kan danda’u ta’us, daa’imni tokko tokko caalaatti ni qabamu. Innis kanneen armaan gadiiti:-

 • Maatii infeekshinii keessoo gurraa irra deddeebbii yoo qabamaniiru tahe.
 • Dandeetti sirna ittisa qaamaa gadhee yoo qabaatan.
 • Daa’imman naannoo nama tamboo xuuxu fi qilleensa faalamaa keessa jiraatan.
 • Bakka kunuunsa daa’immanii guyyaa keessa jiran.
 • Xuuxxoon hoosisuu.
 • Harma hoosisuu dhiisuu.
 • Daa’imman dugdaan ciibsanii xuuxxoo akka luugan taasisuu.
 • Daa’imman laagaa fi hidhiin isaanii uumamaan banaa tahee uumame

Mallattoolee infeekshinii keessoo gurraa maalii?

 • Boohicha baayyisuu ykn jeeqamuu
 • Boqonnaa dhabuu ykn hirriba gaarii dhabuu
 • Gurra isaanii harkisuu ykn 
 • Gurra isaanii sukkuumuu ykn mataa isaanii gamaa gamana sochoosuu
 • Fedhii nyaataa dhabuu
 • Ho’i qaamaa dabaluu
 • Dhukkubbii gurraa fa’a
 • Malaan karaa qaawwa gurraa bahuu
infeekshinii keessoo gurraa daa'imman irratti

infeekshinii keessoo gurraa daa’imman irratti

Rakkoolee infeekshinii keessoo gurraan wal qabatan maalii?

 1. Infeekshinii haguugduu sammuu (Meningitis). 
 2. Kutaa sammuu keessa malaan kuufamuu (Brain abscess).
 3. Infeekshinii naannoo duuba gurraa (mastoiditis).
 4. dhageettii gurraa dhabuu duubatti hin deebine fi
 5. Ciramuu dibbee gurraa fa’a!

 Infeekshinii keessoo gurraa daa’immanii akkamiin yaaluu dandeenyaa?

 1. Parastaamoolii ykn ibuprofen– dhukkubbii fi ho’a qaamaa hir’isuuf.
 2. Qoricha farra baakteeriyaa:- Ammooxxaasiiliinii guyyoota 10’f akkaataa ajaja hakiimaan kennuu.
 3. Ji’aa sadii oliif kan turu yoo tahe hakiima mormaa olii bira geessuun qorachiisuu

Akkaataan Infeekshinii keessoo gurraa hambisuu dandeenyu maal fa’aa?

Infeekshiniin keessoo gurraa baay’inaan mul’ata. Wantoonni muraasni  ittisuuf gargaaran jiru. Isaanis:-

 1. Daa’imman aara tamboo irraa fageessu.
 2. Yoo danda’ame xuuxxoo hoosisuu dhiisu, tahuu baannan garuu, yeroo xuuxxoo hoosifnutti mataa daa’imaa ol qabuun tahuu qaba. 
 3. Ji’oota jalqabaa jahan harma haadhaa qofa akka hodhan gochuu.
 4. Talaallii barbaachisu akka fudhatan gochuu.
 5. Mallattoo armaan olii yoo irratti argine hatattamaan mana yaalaa geessuun hakiima ofii mariiyachuu fa’a.
 6. Gurra isaanii keessa qaama halagaa (foreign body) akka hin galchine gochuu fa’a.

Views: 23

Leave a Reply

Related Post