Maxxantuu mar’immaanii daa’imman irratti

Maxxantuu mar'immaanii
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/35pb

Sharing is caring!

Daa’imman irratti maxxantuu mar’immaanii yaaddoo fayyaa guddaa ta’ee fi rakkoolee adda addaa fiduu akkasumas fayyaa waliigalaa isaanii irratti dhiibbaa uumuu danda’a. 

Advertisements

Dhiibbaa maxxantuu mar’immaanii guddinaa fi bilchina daa’immanii irratti qabu

Infeekshiniin maxxantuu mar’immaanii rakkoo fayyaa fiduu akkasumas guddinaa fi blichina qaamaa daa’imman umuriin isaanii waggaa shanii gadi ta’e danda’aniidha. Daa’imman naannoo baadiyyaa keessa jiran daa’imman magaalaa wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu carraan rakkoo dhaabbii fi maxxantuu mar’immaanii dabaluu danda’a. Innis dhiibbaa sababoonni naannoo fi hawaas-dinagdee infeekshinii maxxantuu mar’immaanii fi haala soorataa irratti qaban kan mul’isudha.

Mallattooleen maxxantuu mar’immaanii maalii?

Infeekshiniin maxxantuu mar’immaanii kanneen akka raammoo koosoo, raammoo maagaa, fi kkf mallattoolee armaan gadii qabu. Isaanis:- 

Akkaataa maxxantuu mar’immaanii ittisuu dandeenyu

Daa’imman irratti maxxantuu mar’immaanii ittisuun tooftaalee adda addaa balaa infeekshinii hir’isuu fi qulqullina waliigalaa akkasumas fayyaa guddisuu irratti xiyyeeffatan of keessatti qabata. 

    1. Qulqullinaa eeguu: Qulqullina gaarii, bishaan qulqulluu fi saamunaa farra baakteeriyaatiin yeroo hunda harka dhiqachuu dabalatee, infeekshinii maxxantuu mar’immaanii ittisuuf barbaachisaa dha. Erga mana fincaanii fayyadamnee booda, nyaata nyaachuun dura, akkasumas daa’imman ykn bineensota manaa booda erga qulqulleessinee booda harka dhiqachuun qabna.
    2. Bishaan qulqulluu fayyadamuu: Bishaan qulqulluu fi bakka balfaa sirrii qopheessuun infeekshinii maxxantuu mar’immaanii irra caalaan ittisuuf murteessaadha. Bishaan qulqulluu madda amanamaa irraa dhuguun fi bishaan maddoota faalamuu danda’an kan akka haroo, lagaa fi bishaan kuufamaa irraa dhuguu irraa fagaachuun balaa infeekshinii maxxantuu mar’immaanii haalaan hir’isuu danda’a.
    3. Qulqullina nyaataa eeguu
    4. Wal’aansa akka argatan gochuu: Haala tarkaanfiin ittisaa gahaa hin taane keessatti, infeekshinii maxxantuu mar’immaanii yaala fayyaa taasisuu barbaachisaadha. Ogeeyyiin fayyaa qoricha adda ta’e ajajuun infeekshinii qulqulleessuuf kan danda’amu yoo ta’u, sirna wal’aansaa ajajame of eeggannoodhaan hordofuun murteessaadha.
    5. Qulqullina naannoo eeguu: kanneen akka qaqqabummaa qulqullinaa fi kuufama balfaa, tamsa’ina maxxantuu mar’immaanii ittisuuf gahee guddaa qabu. Mana fincaanii qilleensa gahaa qabuu fi balfa sirnaan gatuu dabalatee tarkaanfiiwwan qulqullina fooyyessuuf fudhataman hojiirra oolchuun tattaaffii ittisaaf gumaachuu danda’anidha.

Goolaba

Walumaagalatti, daa’imman irratti maxxantuu mar’immaanii ittisuun mala roga hedduu qabu kan of keessatti hammate yoo ta’u, kunis barmaatilee qulqullinaa gaarii guddisuu, bishaan qulqulluu fi qulqullina naannoo argachuu, qulqullina nyaataa eeguu, yeroo barbaachisaa ta’etti wal’aansa barbaachisaa ta’e argachuu, fi dhimmoota naannoo babal’ina infeekshinii maxxantuu mar’immaanii keessatti gumaachan furuu kan dabalatudha.

Views: 37

Leave a Reply

Related Post

Ulfaatina qaamaa

Ulfaatina qaamaa dabaluuUlfaatina qaamaa dabaluu

Ulfaatina qaamaa dabaluun guddinaa fi bilchina daa’immanii keessatti waan barbaachisaa ta’edha. Daa’imman hundi saffisa mataa isaaniitiin kan guddatan yoo ta’u, daa’imman irratti ulfaatina qaamaa fayya qabeessa ta’een dabaluudhaaf qajeelfamni waliigalaa