Miidhaa cinaa Parastaamoolii Daa’imman irratti

Miidhaa cinaa Parastaamoolii
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/vhz4

Sharing is caring!

Kuusaa meeshaalee maatii daa’immanii keessa yoo ilaaltan dawwaa parastaamoolii ni argitu; innis sababa ho’a qaamaa fi dhukkubbii daa’immanii hir’isuuf yeroo baayyee itti fayyadamnudha. Dawwaa parastaamoolii akka waliigalaatti yeroo sirnaan itti fayyadamne nageenya kan qabu ta’us, akka tasaa doosii humnaa olii fudhachuun miidhaa cinaa Parastaamoolii fiduu danda’a, keessumaa daa’imman xixiqqoo irratti. Akka kunuunsitootaatti itti gaafatamummaa qabaniitti balaa miidhaa cinaa parastaamoolii dhufuu danda’uu fi akkaataa itti ittisuu dandeessan odeeffannoo argachuuf maxxansi kuni isiniif qophaahe.

Advertisements

Miidhaa cinaa Parastaamoolii Daa’imman irratti hubachuu

Parastaamoolii, “acetaminophen” jedhamuunis kan beekamu, dhukkubbii fi ho’a qaamaa daa’immaniif bal’inaan itti fayyadamnudha. Haa ta’u malee, parastaamooliin doosii humnaa olii yoo fudhatamu dandeettii qaamni daa’immanii hojii irra oolchuu danda’uutii ol yoo ta’ee Tiruu miidhuu danda’a. Keessattuu daa’imman qaamni isaanii xiqqaa fi qaamota bilchaachaa jiran waan taheef doosiin parastaamoolii garmalee fudhachuun dhiibbaa miidhaa cinaaf ni saaxilamu. Miidhaan cinaa parastaamoolii kunis hangi doosii parastaamoolii guyyaatti 150mg/kg yoo fudhatan carraan uumamuu guddaadha.

Miidhaa cinaa Parastaamoolii

Miidhaa cinaa Parastaamoolii Daa’imman irratti

Mallattoolee Miidhaa cinaa Parastaamoolii beekuu

Maatiin mallattoolee doozii parastaamoolii humnaa olii daa’imman irratti mul’atu adda baasuun barbaachisaa dha. Mallattoowwan jalqabaa lolloocca’uu, ol deebisuu fi dhukkubbii garaa ta’uu danda’u. Yoo cimaa kan deemu ta’ee gara miidhamuu Tiruutti guddachuu danda’a, kunis lubbuu namaa balaadhaaf saaxiluu danda’a. Yoo daa’imni keessan parastaamoolii doosii garmalee liqimse jettanii shakkan, hatattamaan yaala fayyaa barbaaduu barbaachisa.

Akkaataa miidhaa cinaa parastaamoolii hambisuu dandeenyu

Daa’imman irratti miidhaa cinaa parastaamoolii hambisuun kuusaa qoricha sirrii tahee irraa jalqaba. Gorsa barbaachisoo maatiif kennaman tokko tokko kunooti:

  • Hubannoo Doosii parastaamoolii: Yeroo hunda qajeelfama doosiin gorfamu umurii fi ulfaatina daa’ima keessanii irratti hundaa’uun of eeggannoodhaan hordofaa. Gonkumaa doosii hanga ajajamee ol kennuu hin qabnu. Akkasumas qoricha biroo parastaamoolii of keessaa qaban yeroo tokkotti kennuu hin qabnu.
  • Bakka daa’imman hin geenye kaahuu: Qorichoota hunda, parastaamoolii dabalatee, bakka daa’imman hin dhaqqabnee fi bakka daa’imman hin argine kaahuu qabna. 
  • Waayee qoricha kanaa daa’imman barsiisuu: Daa’imman to’annoo maatii malee qoricha fudhachuu dhiisuun barbaachisaa ta’uu isaa barsiisuu qabna. Qorichi karameellaa akka hin taanee fi akkaataa qajeelfamaatti qofa fudhatamuu akka qabu akka hubatan barsiisuu qabna.
  • Ogeessota fayyaa waliin mariiyachuu: Yeroo doozii sirrii ta’e ykn qoricha daa’ima keessaniif kennuu irratti shakkii qabaattan, qajeelfama argachuuf ogeessa eegumsa fayyaa mariisisaa.

Gargaarsa dabalataa argachuu 

Yoo daa’imman doosii parastaamoolii garmalee fudhatan jettanii shakkitanitti turtii irratti hundaa’uu isaa beekuu barbaachisaadha. Giddugala to’annoo summii qunnamaa ykn hatattamaan gargaarsa yaalaa hatattamaa barbaaduu qabna. Qorichi farra qoricha hatattamaan kennamu miidhaa Tiruu hamaa ittisuu fi lubbuu baraaruu danda’a.

Goolaba

  • Waa’ee summii parastaamoolii fi ittisa isaa hubannoo uumuudhaan, maatiin fayyaa daa’imman isaanii ilaalchisee murtoo sirrii ta’e akka murteessan humneessuu dandeenya. Daa’imman keenya xixiqqoo nagaa fi fayyaa akka qabaatan waliin haa hojjennu. 
  • Akka maatiitti of eeggannoo fi beekumsi keenya daa’imman keenya miidhaa ittifamuu danda’u irraa eeguu keessatti garaagarummaa hunda fiduu akka danda’u yaadadhaa.

Read more on “sababoota Miidhamuu Tiruu daa’immanii

Views: 12

Leave a Reply

Related Post