Miidhaa cinaa Talaallii fi wantoota maatiin beekuu qabu

Miidhaa cinaa Talaallii
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/7mff

Sharing is caring!

Talaalliin akkuma qoricha kamiyyuu miidhaa cinaa fiduu danda’a, garuu miidhaan cinaa Talaallii kunneen akka waliigalaatti salphaa fi yeroodhaaf kan uumamu ta’uu isaanii hubachuun barbaachisaadha. Giddu-galli To’annoo fi Ittisa Dhukkubaa (CDC), talaalliin kamiyyuu miidhaa cinaa fiduu akka danda’u cimsee dubbata, garuu irra caalaan isaanii salphaa, kan akka miira dhukkubbii ykn ho’a qaamaa sadarkaa gadi aanaa, fi akkuma barame guyyoota muraasa keessatti kan dhiisanidha.

Advertisements

Miidhaa cinaa talaallii

Miidhaan cinaa talaalliin dhufu beekamaan, akkuma maddoonni adda addaa gabaasan, kanneen armaan gadiiti. Isaanis kan akka:

Miidhaan cinaa kun akka waliigalaatti salphaa fi ofuma isaaniitiin dafanii akka dhiisan hubachuun barbaachisaadha. Miidhaan cimaan baay’ee xiqqaadha. Faayidaa Talaallii fudhachuun dhukkuboota garagaraa ittisuuf qabu balaa miidhaa cinaa dhufuu danda’u ni caalaa. 

Miidhaa cinaa Talaallii

Miidhaa cinaa Talaallii

Waan maatiin gochuu danda’an

  1. Dawwaa dhukkuubbiif gargaaran kan akka parastaamoolii ajaja ogeessa fayyaan kennuu.
  2. Cabbii uffata laafaan maruun bakka talaalliin lilmeen kenname daqiiqaa 10’f irratti qabuu. Kunis dhiitahuu fi dhukkubbii hambisuuf ni gargaara. 
  3. Bakka talaalliin Lilmeen kenname tuttuquu dhiisuu fi daa’imaaf haala mijataa uumuu.
  4. Rakkoo biraan kan wal qabatu yoo tahe mana yaalaa geessuun ogeessa fayyaa mariisisuu fa’a.

Goolaba

Walumaagalatti, talaalliin miidhaa cinaa sasalphaa fiduu kan danda’u ta’us, carraan miidhaa cinaa hamaa baay’ee xiqqaadha, akkasumas faayidaan talaalliin dhukkuboota lubbuu namaa galaafachuu danda’an ittisuu keessatti qabu balaa miidhaa cinaan dhufuu danda’u baay’ee caala. 

Views: 21

Leave a Reply

Related Post