Nyaata madaalamaa dabalataa fi daa’imman waggaa tokkoo gadii

Nyaata madaalamaa
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/5811

Sharing is caring!

Advertisements

Daa’immaniif nyaata madaalamaa yeroo ilaallu, guddinaa fi bilchina akkasumas fayya qabeessummaa isaaniif nyaatni gorfaman ni jiru. Nyaata madaalamaa barbaachisoo kunis daa’immaniif gahee guddaa ni taphatu. 

Nyaata madaalamaa barbaachisoo tahan

  1. Nyaata pirootinii
  2. Albuudotaa fi
  3. Vaayitaaminoota gosa garaagaraati.

Gorsa nyaata madalamaa akka vaayitaaminii fi albuudotaa irratti

Nyaata madaalamaa addaa daa’immaniif barbaachisan maalii?

Nyaata madaalamaa

Nyaata madaalamaa daa’imman waggaa tokkoo gadiif

Daa’imman Harma haadhaa qofa hodhaniif maaltu barbaachisaa?

  1. Aannan harma haadhaa daa’imman ji’oota 6 jalqabaa keessatti madda soorataa hundarra gaarii ta’ee fudhatama, garuu foormulaan filannoo biraa ta’uu danda’a akka danda’u dhaabbileen qorannoo fayyaa ni himu. Soorata guddachuu fi fayyaa ta’uu daa’immaniif barbaachisan tokko tokko kan akka kaalsiyeemii, coomaa, fooleetii ni dabalata.
  2. Daa’imman yeroo malee dhalatan kanneen harma haadhaa qofa hodhan dabalata aayiraanii barbaachisuu danda’a, akkasumas aayiraaniin aannan harma haadhaa keessa jiru kan foormulaa daa’immanii keessa jiru caalaa xuuxamuuf salphata. Innis umurii ji’a tokko irraa eegalee hanga waggaa tokkoo itti fufuu qaba.
  3. Ogeeyyiin fayyaa daa’immanii akkaataa idileetti daa’imman fayyaa qabaniif harma haadhaa hodhaniif dabalata vaayitaaminii K, vaayitaaminii D, aayiraanii fi filooraayidii gorsu.

Goolaba

Walumaagalatti, daa’imman fayyaa ta’an soorata isaanii irraa soorata gahaa yoo argachaa jiraatan dabalata barbaachisuu dhiisuu danda’u, daa’imman harma haadhaa qofa hodhaniif vaayitaaminii fi albuudota dabalataa ilaalchisee gorsi addaa fi soorata murtaa’e kan akka vaayitaaminii D, aayiraanii fi vaayitaaminii K ilaalchisee yaadonni ni jiru.

Views: 27

Leave a Reply

Related Post