Little Life Docs: Science-Based Child Health Child Health,Nutrition and Diet,Parenting Tips Oomisha aannan harma haadhaa maaliif hir’achuu malaa?

Oomisha aannan harma haadhaa maaliif hir’achuu malaa?

harma haadhaa
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/0c4y

Sharing is caring!

Advertisements

Sababootni aannan harma haadhaa gahaa tahuu dhabuu ykn akka hir’atu taasisan sababoota karaa haadhaan dhufan qofa osoo hin taane rakkoolee daa’imaanis tahuu danda’u. Sababootni haadhaan wal qabatan keessaa muraasni kanneen armaan gadiiti. Isaanis:-

 • Haati yoo cinqii (stress) kan qabdu tahe
 •  Da’umsa baqaqsanii hodhuu
 •  Dhiiguu dahumsa boodaa
 •  Haati furdina garmalee qabaachuu
 •  Infeekshinii ykn dhukkuba qaama gubaa fidan
 •  Dhibee sukkaaraa
 •  Rakkoo hormoonii Taayirooyidiin wal qabatan
 •  Yeroo ulfaa dheeraaf siree irra ciisuu
 •  Haati kan tamboo xuuxxuu tahe
 •  Haati hanqina nyaataa kan qabdu yoo tahe
harma haadhaa

Aannan harma haadhaa hir’achuu

Haati oomishni aannan harma ishee hir’ate maal gochuu qabdii?

 • Yeroo harma hoosistu ykn paampiidhaan kan elmitu yoo tahe, sa’aatii 24 keessatti yeroo 10 hanga 12tti guddisuu.
 • Gogaa daa’imakee fi gogaa qaamakee walitti maxxansuun yeroo dheeraaf tursiisuu; irra deddeebbiin raawwachuu. 
 • Rakkoo fayyaa duraan qabdus tahe waan haaraa of irratti argiteetta yoo tahe hakiima bira deemuun yaalamuu fi rakkoo ammaan wal qabachuu isaas adda baafachuu.
 •  Harma kee erga harma hoosistee boodas daqiiqaa muraasaaf elmuu qabda.
 •  Elmituu (paampii) fayyadamtu ogeessa fayyaa mariisisuu.
 •  Qoricha kamiyyuu osoo hakiimakee hin mariisisiin fudhachuu dhiisuu qabda
 •  Nyaata madaalamaa yeroo ulfaas tahu dahumsa booda seeraan soorachuu
 •  Dhangalaa gahaa fudhachuu barbaachisa
 •  Yeroo elmuu qophooftanitti bakka mijataa fi haala mijataa tahuu qabda
 •  Osoo elmuu hin eegaliin dura bishaan ho’istee uffataa qaamaan jiisuun harmakee irra keessee daqiiqaa muraasaaf sukkuumuu.
 •  Maaliif harmikoo aannan dhabe jettee tasuma of ceephahuu irraa fagaachuu qabda.
 •  Harmikoo aannan hin qabu jettee osoo abdii hin muriin daa’imni akka hodhu gochuu ykn kan elmitu tahes elmuu itti fufuu barbaachisa.

Views: 6

Leave a Reply

Related Post