Little Life Docs: Science-Based Child Health Child Health,Health Promotion,Nutrition and Diet,Parenting Tips Qajeelfama nyaata daa’immanii: umurii daa’immanii irratti hundaahuun

Qajeelfama nyaata daa’immanii: umurii daa’immanii irratti hundaahuun

nyaata daa’immanii
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/fogn

Sharing is caring!

Advertisements

Akka dhaabbatni fayyaa addunyaa fi qorannooleen adda addaa ibsan irratti hundaa’uun qajeelfama nyaata daa’immanii hubachuun barbaachisaadha. Qajeelfamni kunis maatiifis tahe daa’immaniif faayidaa hedduu qaba.

Umurii hanga ji’a jahaa

 • Daa’imman dhalatanii umurii sa’aatii 1 keessatti harma hodhuu eegaluu qabu.
 • Sa’aatii 24 keessatti yeroo 8–12 harma hoosisuu barbaachisa. Yeroo baay’ee harma hoosisuun hangi aannan harma haadhaa akka dabaluuf gargaara.
 • Garaagarummaa sa’aatii 2-3’n harma hoosisuu qabna. Kana jechuun kana rafaa jirani tahes dammaqsuu qabna jechuudha.
 • Bishaanis tahe dhangala’aa biroo ykn nyaata biroo hin kenninaa. Sababni isaas aannan harma haadhaa qabiyyee barbaachisaa fi gahaa tahe of keessaa qaba.
 • Mallattoo beela’uu daa’immanii kan akka jeeqamuu eegaluu, quba hodhuu fi hidhii isaanii sochoosuu hordofuu barbaachisa.
 • Nyaata dabalataa umurii ji’a jaha (guyyoota 180) booda eegaluu qabna.

Umurii ji’a 6 hanga waggaa tokkootti

 • Harma hoosisuu itti fufuu barbaachisa
 • Nyaata dabalataa umurii ji’a jaha (guyyoota 180) booda eegaluu qabna. 
 • Nyaata akka marqaa, siiriyaalota garagaraa. Kuduraalee fi muduraalee akka muuzii kennuun eegaluu dandeenya.
 • Guyyaatti fal’aana 2–3 kennuu fi suuta suutaan dabalaa deemuu qabna.
 • Nyaata gosa tokko guyyaa 2-3 walitti fufuudhaan kennuun dandamachuu isaanii mirkaneeffachuu barbaachisa.
 • Harma haadhaa kan hodhaa jiran tahe guyyaatti yeroo 3 kennuu qabna.
 • Harma haadhaa argachaa hin jiran yoo tahe garuu guyyaatti yeroo 5 fi dabalataan aannan foormulaa (aannan xaasaa) hanga finjaala 1–2 kennuun barbaachisaadha.
nyaata daa’immanii

Qajeelfama nyaata daa’immanii

Umurii waggaa 1–2

 • Yeroo daa’imni barbaadetti harma hoosisuu barbaachisa.
 • Nyaata maatii adda addaa kan akka foonii, marqaa, buddeenaa, kuduraalee fi muduraalee garagaraa fi kkf laaffisuudhaan (daakuudhaan) kennuu qabna. 
 • Yoo xiqqaate guyyaatti yeroo 3–4 kennuu. Akkasumas, tursituu nyaata salphaa irraa dalagaman yeroo 1–2 kennuu barbaachisa.
 • Yeroo daa’imman nyaata nyaatanitti biraa taa’uun fi ija isaanii ilaaluun gaariidha. Haa tahu malee dirqisiisuudhaan akka nyaatan gochuu hin qabnu. 
 • Daa’imni ofii isaaniin nyaachuu yoo filatan eeyyamuu qabna. 

Umurii waggaa lamaa fi isaa ol

 • Nyaata madda garaagaraa irraa argamu daa’immaniif kennuu.
 • Yoo xiqqaate guyyaatti yeroo 3–4 kennuu. Jidduutti nyaata tursituu sasalphaa ta’an guyyaatti al lama nyaachisuu.
 • Yeroo daa’imman nyaatanitti waliin haasa’aa ijaan wal ilaaluu.
 • Mucaan keessan nyaata haaraa yoo dide obsuu qabna, akkasumas akka isin jaallattan agarsiisuudhaan irra deddeebitanii dhamdhamsiisuu barbaachisa.
 • Rakkoo hanqina nyaataan wal qabatan beekuu fi nyaata filattanis ogeessota waliin mariihachuu barbaachisa.

Goolaba qajeelfama nyaata daa’immanii irratti

Nyaata madaalamaa daa’imman akka sooratan gochuun fayyaa daa’immanii keessatti gahee guddaa qaba. Maatiin kamiyyuu hubannoo nyaata daa’immanii umurii daa’imman isaanii irratti hundaahuun qajeelfama irratti hundaahuun kennuu qabu.

Views: 33

Leave a Reply

Related Post