Qufaa gogaa daa’imman irratti

Qufaa goggogaa
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/9bxa

Sharing is caring!

Qufaa gogaa daa’imman irratti mul’atu keessumaa haala jijjiirama waqtii, maatiif mallattoo yaaddessaa ta’uu danda’a. Sababoota qufaa goggogaa ta’uu danda’an, yaala, fi yoom gorsa ogeessa fayyaa barbaaduu beekuun fayyaa daa’immanii mirkaneessuun barbaachisaa dha.

Advertisements

Sababootni qufaa gogaa Daa’immanii maalii?

 1. Alarjii: Alarjiin waqtii eeggatee ka’u mallattoolee akka qufaa goggogaa, ija hooqsisuu, dhangala’aa funyaan keessaa baayyachuu, fi furriin baay’achuu kakaasuu danda’a. Dhangala’aan laagaa keessaa gama duubaan dabaluun, kan yeroo funyaan furreessuu fi saayinasii irraa gara qoonqootti gadi dhangala’u kan uumamu yoo ta’u, keessumaa halkan qufaa kakaasuu danda’a.
 2. Infeekshinii: Infeekshiniin sirna hargansuu vaayirasii kan akka utaalloo ykn infuleenzaa daa’imman irratti qufaa goggogaa fiduu danda’a. Qufaawwan kun torban hedduudhaaf itti fufuu danda’u, keessumaa daa’imni sun saffisaan irra deddeebbiin infeekshinii vaayirasii yoo mudate.
 3. Asmii: Yeroo baayyee qufaan, keessumaa halkan ykn yeroo sochii qaamaa, daa’imman irratti mallattoo asmii ta’uu danda’a. Yeroo hafuura baafatan sagalee siiqsuu ykn sagaleen xiixuu qoma keessaa qufaa goggogaa wajjin wal qabachuu danda’a.
 4. Wantoota naannoo miira jeeqan: Wantoota nama jeeqan kan akka aaraa, dafqa, ykn urgooftuu cimaaf saaxilamuun daa’imman irratti qufaa goggogaa fiduu danda’a.

Wal’aansaa fi gorsa kunuunsa Mana keessatti gochuu qabnuu

 1. Dhangala’aa dabalataa akka fudhatan gochuu: Daa’imni keessan dhangala’aa dabalataa akka dhugan gochuun qoonqoo tasgabbeessuu fi qufaa salphisuuf gargaara.
 2. Humidifaayer fayyadamuu: Kutaa ciisicha daa’ima keessanii keessatti humidifaayer fayyadamuun qilleensi akka jiidha qabaatu, keessumaa halkan halkan gargaaruu danda’a, kunis qufaa hir’isuu danda’a.
 3. Wantoota qufaa goggogaa Kakasan irraa fagaachuu: Yoo alarjiin shakkianitti, wantoot alarjii kakaasan xiqqeessuu fi naannoo manaa qulqullina isaa eeguun mallattoolee hir’isuuf gargaaruu danda’a.
 4. Qorannoo barbaachisu akka taasifamu gochuu: Qufaan torban lamaa ol yoo itti fufe, ykn mallattoolee yaaddessaa biroo kan akka dhukkubbii qomaa ykn hafuura baafachuu dadhabuu wajjin yoo mul’ate, qorannoo ogeessa fayyaa barbaachisa.

Xiyyeeffannoo yaala fayyaa yoom barbaaduu qabnaa?

 • Qufaa goggogaa yoo itti fufe
 • Halkan kan hammaatu yoo tahe, ykn 
 • Mallattoolee akka dhukkubbii qomaa, hafuura baafachuu dadhabuu, ykn 
 • Daddhabbii yeroo dheeraa 
 • Dabalataanis, sagaleen daa’imaa yoo furdachuun jijjiirame fi 
 • Qufaa goggogaa irraa gara akkitaa tufuutti yoo jijjirame fi kkf yoo jiraate yaala fayyaa barbaaduun ni gorfama.

Goolaba

Xumura irratti, sababoota qufaa goggogaa waqtii irratti hundaa’u daa’imman irratti dhufuu danda’an hubachuun, tarkaanfiiwwan kunuunsa mana keessatti taasifamu sirrii ta’an hojiirra oolchuun, fi yoom gorsa yaalaa akka barbaadan beekuun maatiif barbaachisaa dha. 

Read more on Dhukkuba sombaa.

Views: 63

Leave a Reply

Related Post