Rakkoo fayyaa daawun siindiramii waliin walqabatan

rakkoo fayyaa daawun siindiramii waliin wal qabatan
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/af4p

Sharing is caring!

Daawun Siindiramii rakkoo jeneetiksii sababa kooppii dabalataa kiroomozoomii 21 jiraachuu isaatiin dhufudha. Mallattoowwanii fi dhimmoonni rakkoo fayyaa Daawun Siindiramii waliin walqabatan daa’imman irraa gara daa’immaniitti garaagarummaa qabaachuu kan danda’an ta’us, rakkoowwan beekamoo daa’imman dhuunfaa Daawun Siindiramii qaban tokko tokko mudachuu danda’an jiru. Daa’imman rakkoo Daawun Siindiramii qaban hundi rakkoolee kana akka hin qabaanne, kunuunsa fayyaa fi deeggarsa sirrii ta’een baay’een isaanii jireenya fayyaa qabeessa jiraachuu akka danda’an hubachuun barbaachisaadha.

Advertisements

Click Here

Rakkoo xiin-sammuu fi bilchina sammuu ni qabaatu

  • Daa’imman rakkoo Daawun Siindiramii qaban baay’een isaanii rakkoo xiin-sammuu salphaa hanga giddu galeessaa qabu. 
  • Bilchinni waliin dubbii fi afaanii, akkasumas dandeettii hubannoo fi sochii qaamaa irratti harkifannaa isaan mudachuu danda’a.

Dhibee Onnee dhalootaan dhufu ni qabaatu

Rakkoo fayyaa daawun siindiramii waliin walqabatan

Rakkoo fayyaa daawun siindiramii waliin walqabatan

Rakkoo cufamuu ujummoo qilleensa hirriba keessaa (Obstructive Sleep Apnea”

  • Daa’imman rakkoo Daawun Siindiramii qaban hedduun rakkoo yeroo rafan hafuura baafachuu qabaachuu dandahu. 
  • Kunis hirriba jeequu fi guyyaa guyyaa akka rafan gochuu danda’a. 

Rakkoo agartuu fi Dhageettii

  • Rakkoolee kanneen adda baasuu fi furuuf yeroo yerootti qorannoon agartuu fi dhageettii barbaachisaa dha.

Hir’ina hormoonii Taayirooyidii (hypothyroidism)

Rakkoo mar’immanii waliin wal qabatu

  • Daa’imman rakkoo Daawun Siindiramii qaban tokko tokko rakkoo mar’immaan waliin wal qabatan kan akka dhukkuba asiidii garaachaa duubatti deebihuu (GERD) ykn dhukkuba siliiyaakii mudachuu danda’a. 
  • Qorannoo fi yaala sirrii ta’e rakkoo kana salphisuuf gargaaruu danda’a.

Ittistuun farra qaama halagaa laafaa tahuu

Goolaba

Daa’imman rakkoo daawun siindiramii qaban rakkoo fayyaa kutaa garaagaraa irratti uumamaniif saaxilamoodha. Kanneen armaan olitti tarreeffaman malee kanneen biroo jiraachuun barbaachisaadha. Rakkoo fayyaa kanneen adda baasuuf qorannoo sirrii fi hordoffii barbaachisu taasisuun gahee maatii tahuu beekuun barbaachisaadha.

Views: 8

Leave a Reply

Related Post