Little Life Docs: Science-Based Child Health Child Health,Health Promotion,Parenting Tips Rakkooleen xuuxxoon hoosisuu waliin wal qabatan maalii?

Rakkooleen xuuxxoon hoosisuu waliin wal qabatan maalii?

Xuuxxoo
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/42xj

Sharing is caring!

Advertisements

Daa’imman xuuxxoon hoosisuu waliin walqabatee rakkoolee hedduutu jira.  Isaan keessaa muraasni kunooti:

1. “Carraa infeekshiniif saaxilamuu guddaadha”

  • Xuuxxoon sirnaan yoo hin qulqulloofne guddina baakteeriyaaf haala mijataa uumuun daa’imman infeekshiniif saaxila .

2. “Humnaa ol nyaachisuu”

  • Innis garmalee hodhuun fi ulfaatina qaamaa dabaluu danda’an saaxiluu danda’a.

3. “Rakkoo bullaa’insa nyaataa”

4. “Rakkoo alarjii fi aannan sana dandamachuu dadhabuu dabaluu”

  • Qorannoon tokko tokko akka jedhanitti daa’imman xuuxxoon hodhan daa’imman harma hodhan waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu carraan alarjii fi aannan dandamachuu dadhabuu isaanii guddaa ta’uu danda’a.

5. “Carraa furdina garmalee dabaluu”

  • Xuuxxoon hoosisuun carraa furdina garmalee daa’immanii ol’aanaa ta’een walqabata.  
  • Kunis sababoota akka garmalee nyaachisuu, garaagarummaa qabiyyee soorataa, fi hanqina wantoota ittisaa aannan harmaa keessatti argaman irraa kan ka’e ta’uu danda’a.
 1. “Hariiroon haadhaa fi daa’imaa hir’achuu”
  • Xuuxxoon hoosisuun harma hoosisuu wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu sadarkaa walitti hidhamiinsaa, miiraa kunuunsuu haadhaa fi daa’ima gidduu jiru hir’isa.

7. “Carraa ilkaan daa’imaa caccabuu dabaluu”

 • Yeroo dheeraaf xuuxxoon hoosisuun, keessumaa dhangala’oo sukkaara qabu kan akka cuunfaalee adda addaa, daa’imman irratti carraa caccabinsa ilkaanii dabaluu danda’a.

Gudunfaa

Rakkoowwan kun daa’imman xuuxxoo hodhan akka hin mudanneef, qulqullina xuuxxoo sirrii, tooftaa hoosisuu sirrii ta’e, fi aannan xaasaa sirrii fayyadamuun salphachuu akka danda’an hubachuun barbaachisaadha.  Yeroo hunda gorsaa fi qajeelfama dhuunfaa argachuuf ogeessa eegumsa fayyaa mariisisuun ni gorfama.

Views: 4

Leave a Reply

Related Post