Sababootni Cittoo maalii?

Cittoo
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/lcrs

Sharing is caring!

Cittoo jechuun maalii?

Cittoon dhukkuba gogaa daa’immanii sababii maxxantuu Sarcoptes scabiei jedhamuun dhufudha. Dhibeen kun irra caalaa biyyoota galii gad aanaa qaban keessatti kan baayyatuu fi umurii namoota osoo hin qoodiin ni qaba. Irra caalaa garuu daa’imman huba. Innis karaalee garaagaraan dhufuu mala.

Advertisements

Sababootni cittoo maalii?

 1. hanqina qulqullinaa (poor hygiene).
 2. wal tuttuqqii namoota dhibee kanaan qabamaniin.
 3. uffata wal jijjiiranii uffachuu namoota dhibee kanaan qabamanii.
 4. Dhibbee madinummaa huban garaagaraa yoo qabaatan.
 5. Hanqina nyaata madaalawaa yoo qabaatan tahuu mala.

Mallattooleen cittoo maalii?

 • Shiffeen qaama irratti mul’achuu
 • Shiffeen mul’ate kunis kan hooksisuu. Kun baayyinaan halkan mul’ata.
 • Erga shiffeen kun mul’atee booda daa’imman akka boohan, jeeqaman godha.
Cittoo

Cittoo Daa’imman irratti

Rakkooleen cittoo waliin wal qabatan maalii?

Osoo yaalii hin argatiin yoo ture rakkoolee biraa geessisuu danda’a.

Cittoo akkamiin hambisuu dandeenyaa?

 1. Qulqullina dhuunfaa daa’immanii eeguu.
 2. Namoota gurguddoos tahu daa’imman dhibee kana qaban irra fageessuu.
 3. Uffata daa’imman dhibee kana qabanii jijjiiranii itti uffisuu dhiisuu (kan qabamee fi hin qabamne jechuudha).
 4. Mallattoon kuni yoo mul’ate dafanii yaalsisuu.
 5. Yaalii ajajame akkaataa ajajameen hojii irra oolchuu.
 6. Maatii tokko keessatti yoo mul’ate maatiin mara yaalsisuu fa’a. Kuni sababa saffisaan waan daddarbuu fi yaalii kenname bu’aa qabeessa taasisuuf ni gargaara!

 

Views: 3

Leave a Reply

Related Post

በዳይፐር የሚመጣ የቆዳ መቆጣት

በዳይፐር የሚመጣ የቆዳ መቆጣት ወይም ሽፍታ (Diaper Dermatitis) ምንድነው?በዳይፐር የሚመጣ የቆዳ መቆጣት ወይም ሽፍታ (Diaper Dermatitis) ምንድነው?

በዳይፐር የሚመጣ የቆዳ መቆጣት ወይም ሽፍታ፣  በጨቅላ ወሸፃናት እንዲሁም ታዳጊዎች ላይ የሚከሰት በጣም የተለመደ የቆዳ ሽፍታ ሲሆን ይህም ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው ከዳይፐር ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ባላቸው የውጨኛው የቆዳ ክፍሎች  ላይ