Sababootni dhibee Onnee daa’immanii maalii?

Dhibee Onnee
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/w6jn

Sharing is caring!

Daa’imman dhibee Onnee isaan waliin dhalate yookiin dhibee onnee erga dhalatanii booda itti dhufuuf saaxilamuu danda’u. Isaanis umurii irratti hundaa’uun garaagarummaa qabu. 

Advertisements

Mallattooleen dhibee Onnee daa’imman irratti maal fa’aa?

Mallattoon dhibee Onnee daa’imman irrattti mul’isan umurii waliin wal qabachuun adda adda tahuu mala. Daa’imni tokko dhibbee Onnee godhachuun yoo dhalate mallattoolee armaan gadii mul’isuu danda’a:

 • Harma haadhaa yeroo hodhan hafuura cituun adda muru 
 • Yeroo harma haadhaa hodhan dafquu baay’isuu
 • Hanga yaadamu ulfaatina dabaluu dhabuu
 • Daddaffiin harganuu 
 • Qubni harkaa fi miilaa gugurraacha’uu
 • Irra deddeebbiin infeekshinii qomaaf saaxilamu
 • Yeroo isaanii eeganii deemuu yookiin dhaabbachuu dadhabuu 
 • Yoo itti cimaa deemu qaamni dhiitahuu; innis miila irraa eegala 
 • Aaduu fi hafuura adda adda muru
 • Dadhabbii fi sosochii qaamaa hir’isu
 • Fedhiin nyaataa hir’achuu
Dhibee Onnee

Dhibee onnee daa’immanii

Maal gochuu qabnaa?

Mallattoolee armaan olii yoo irratti argine qorannoo onneef taasifamu qabu gochuu;

 1. Yoo rakkoo onnee qabaachuu adda baafanne yaala barbaachisu hakiima isaanii waliin marii’achuun
 2. wantoota kennaman seeran hordofnee kennuu;
 3. Rakkoon dabalataa haaraa irratti yoo argine hatattamaan hakiima isaanii mari’achuu
 4. Nyaata madaalamaa akka sooratan gochuun jabina maashaa isaaniif fayyada.

 

Views: 13

Leave a Reply

Related Post

Talaalii

Talaalliin maalii?Talaalliin maalii?

Talaalliin kunuunsa ittisaa fayyaa daa’immaniif kennaman keessaa isa murteessaadha.  Talaalliin daa’immaniif faayidaa akka ittisa dhukkuboota ciccimoo ykn dhukkuba lubbuu namaa balaa irra buusuu danda’an irraa eeguuf, tatamsa’ina infeekshinii ittisuuf, akkasumas