Sababootni diimachuu fincaan daa’immanii maalii?

diimachuu fincaanii
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/p3o6

Sharing is caring!

Advertisements

Diimachuun fincaan daa’immanii maatiif yaaddoo ta’uu danda’a, akkasumas sababoota fi dhiibbaa inni fiduu danda’u irratti gaaffii kaasuu danda’a. 

Sababoota diimachuu fincaan daa’immanii

 • Seeliin dhiiga diimaa sababa garagaraan yoo caccabu.
 • Maashaan isaanii hanga dalaguu qabuu ol yoo dalage.
 • Nyaata tokko tokko
 • Vaayitaaminoota yoo fudhatan
 • Qoricha 
 • Infeekshinii ujummoo fincaanii
 • Kulkulfannaa kalee
 • Balaa kalee irra gahe
 • Sochii qaamaa humnaa olii yoo dalagan
 • Cirracha kalee fi kkk

Mallattoolee biroo diimachuu fincaan daa’immanii

 • Yeroo fincaahan gubuu
 • Dhukkubbii cinaacha gara gadii
 • Dhiitahuu naannoo ijaa ganama ganamaa
 • Hangi fincaanii haala duraa irraa hir’achuu
diimachuu fincaanii

Diimachuu fincaan daa’immanii

Yaala akkamii argachuu barbaachisaa?

 • Wal’aansa sirrii ta’e kennuuf sababa isaa irratti hundaa’a. 
 • Qorannoo sirrii fi wal’aansa haala barbaadamuun qophaa’eef gorsi yaalaa murteessaadha.

Yomman mana yaalaa geessuu qabnaa?

 1. Fincaan diimachuu irra darbee kan bifa shayee qabaatu tahe
 2. Dhiitahuu naannoo ijaa ganama ganamaa
 3. Dhukkubbii cinaachaa gara gadii
 4. Hargansuu, hafuura baafachuu dadhabuu
 5. Hangi fincaanii duraan irra gadi yoo bu’e
 6. Qaama gubaa fi yeroo fincaahanitti kan isaan gubu yoo tahe fi kkk

Goolaba

Diimachuun fincaan daa’immanii sababa garagaraan kan dhufuu dandahu yoo tahu, rakkoo Dhibee kalee waliin wal qabachuu dhabuu isaa adda baafachuuf ogeessa daa’immanii bira geessuun mariihachuun barbaachisaadha.

Views: 31

Leave a Reply

Related Post