Sababootni diimachuu ijaa daa’imman irratti maalii?

Infeekshinii Ijaa
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/oygp

Sharing is caring!

Advertisements

Dhukkubootni diimachuu ijaa fidan hedduudha. Isaan keessaa infeekshiniin ijaa daa’imman irratti baay’inaan mul’atudha. Sababootni adda addaa kan akka infeekshinii, alarjii, ykn wantoota hooqsisuu ijaa fidaan kan biroo irraa kan ka’e ta’uu danda’a. 

Diimachuu ijaa sababa infeekshinii daa’imman irratti

  • Dhukkubni ijaa (conjunctivitis) infeekshinii ijaa baay’inaan daa’imman miidhu yoo ta’u, yeroo baay’ee kan daddarbu yoo ta’u, innis mana barumsaa fi dirree taphaatti yeroo hedduu ni mul’ata.
  • Dhukkubni ijaa sababa infeekshinii kunis sababa baakteeriyaa ykn vaayiraasiin tahuu danda’a.
  • Sababoonni dhukkuba ijaa daa’immanii baay’inaan mul’atan infeekshinii, alarjii, ykn wantoota hooqsisuu ijaa fidaan kan biroo yoo ta’u, weerarri guddaan yeroo baay’ee bakka kunuunsa guyyaa ykn manneen barnootaa keessatti mul’ata.
  • Dhukkubni ijaa daddarbaan kun miseensota manaa birootti babal’achuu kan danda’u yoo ta’u, dhukkubni ijaa alarjii daa’imman alarjii gogaa qaban irratti baay’inaan mul’ata.

Mallattoo diimachuu ijaa sababa infeekshinii daa’imman irratti

  • dhiita’uu fi diimachuu ijaa 
  • Dhangala’aa ykn buulcaa bifa keelloo fakkaatu
  • Baalleen ijaa walitti maxxanuu.
  • Miira ija hooqsisuu
Infeekshinii Ijaa

Diima ijaa sababa infeekshiniin dhufu

Akkaataa Yaaluu fi Ittisuu dandeenyu

  • Wal’aansi dhukkuba ijaa sababa isaa irratti hundaa’a. Infeekshinii baakteeriyaatiif qoricha farra baakteeriyaa ajajamuu danda’a, garuu dhukkuba ijaa vaayirasii ykn dhukkuba ijaa alarjiitiin hin hojjetan. Sababni isaa alarjii yoo tahes dawwaa akkaataa ajaja hakiimaan fudhachuu barbaachisa.
  • Dhukkubni ijaa akka hin babal’anneef qulqullina gaarii kan akka bishaan ho’aadhaan fi saamunaan harka yeroo hunda dhiqachuu fi uffata qaamaa waliin fayyadamuu dhiisuun barbaachisaadha.

Goolaba

Walumaagalatti, dhukkubni ijaa daa’imman irratti yeroo baayyee kan mul’atu yoo ta’u, sababa infeekshinii, alarjii ykn wantoota hooqsisuu ijaa fidaan kan biroon dhufuu danda’a. Infeekshinii ijaa kanas to’achuuf adda baasuun, yaaliin fi tarkaanfiiwwan ittisaa sirrii ta’an barbaachisoodha.

Views: 19

Leave a Reply

Related Post