Sababootni foolii afaanii badaa daa’imman irratti maalii?

Foolii afaanii badaa
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/j0u6

Sharing is caring!

Foolii afaanii badaa daa’imman irratti sababoota adda addaan uumamuu danda’a. Isaanis:-

Advertisements

Daa’imman foolii afaanii badaa yoo godhatan maal gochuu qabnaa?

Wal’aansi foolii badaa afaanii daa’immanii sababa isaa irratti hundaa’a. Maatiin daa’imaa kan yaadda’an yoo tahe, sababni isaa maal akka tahe mirkaneessuuf hakiima ykn ogeessa ilkaan qunnamuu qaba. Haaluma kanaan kanneen armaan gadi gochuu qabna. Innis:-

 1. Daa’imman guyyaatti yeroo lama ilkaan isaanii akka qulqulleessan gargaaruu (Teeth brushing).
 2. Qulqullina afaanii gaarii akka shaakalan barsiisi (good oral hygiene).
 3. Nyaata madaalawaa fayya qabeessa ta’e akka nyaatan taasisuu.
 4. Nyaataa fi dhugaatii sukkaara hedduu qabu akka hir’isan gochuu.
 5. Dhangala’aa gahaa akka fudhatan gochuu fi goginsa afaan keessaa hir’isuuf bishaaniin yeroo yerootti akka jiisan gochuu.
 6. Daa’imman ciree isaanii akka irra hin dabarre taasisuu.
 7. Ashaboo bishaan ho’etti bulbuluun afaan isaanii lulluuqqatanii akka tufan gochuun wal hormaata baakteeriyaa waan hir’isuuf foolii badaan akka hin uumamne gargaara.
 8. Infeekshinii afaan keessaa, ilkaan, saayinasii, diddii ykn foon ilkaanii tahuu adda baasuuf hakiima daa’imaa ykn hakiima ilkaanii mariisisuu.
Foolii afaanii badaa

Foolii afaanii badaa daa’imman irratti

Yoom hakiima qunnamuu qabnaa?

Daa’imni tokko mallattoolee armaan gadii keessaa tokko yoo kan qaban tahe hakiima qunnamuu barbaachisa. Mallattooleen kunis:-

 • Foolii badaa afaanii yeroo dheeraaf ture.
 • Ilkaan irratti malaan uumamuu.
 • Urachuu/borobboramuu ilkaanii.
 • Dhukkubbii laagaa keessaa.
 • Nyaachuu, dhuguu ykn liqimsuu irratti rakkachuu.
 • yeroo baay’ee tuttufuu fi ol deebisuu.
 • Qaama gubaa.
 • Foon ilkaanii diimachuu, dhukkubbii qabaachuu ykn dhiita’u.
 • Dhiitahuu toonsilii.
 • Madaa foon ilkaanii ykn afaan keessatti mul’atu.
 • Funyaan keessaa dhangala’aa furdaa fi bifti jijjiirame kan bahu yoo tahe.

Views: 16

Leave a Reply

Related Post